Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščio palimpsestas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščio palimpsestas
Alternative Title:
Palimpsest of a poem by Alfonsas Nyka-Niliūnas
In the Journal:
Keywords:
LT
Dailė / Art; Ikonografija / Iconography; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas tarptekslualumui – keliamas klausimas, kaip Nykos-Niliūno poezijoje funkcionuoja kultūros tekstų „citatos“. Remiamasi ir poeto dienoraštyje aprašomais meno suvokimo įvykiais. Atkreipiamas dėmesys, kad tekstai jungiasi vienas su kitu ne kaip atskiri ir savarankiški, bet priklausydami vienai patiriančiai sąmonei. Atskleidžiama juslinio suvokimo procesu pagrįsto tarptekstualumo galimybė. Suvokti principai šiame straipsnyje aiškinami, pateikiant eilėraščio „Himnas Mistiškajai Rožei” analizę. Analizės išeities taškas – kalbantis asmuo, jo įsikūnijimas, juslinio suvokimo dinamika. Eilėraštis aiškinamas kaip vienos situacijos suvokimas, išsiplečiantis į kalbančiojo praeitį ir įimantis ateities intencijas. Eilėraščio analize aprašoma, kaip suvokiant kasdienius dalykus gali dalyvauti kultūros tekstai ir kaip kasdienė patirtis gali modeliuoti teksto suvokimą. Meną ir kasdienybę susieja jutimiškumas. Meno formos atsiskleidžia kaip ugdančios ir pratęsiančios kūniškumo galimybes. Tekstai ir kasdienybė pasirodo kaip vienas per kitą persišviečiantys. Jie eilėraštyje matomi palimpsesto principu – kaip kalbančiojo balse pasigirstantis balsas, jo akių regimam vaizde pasimatantis vaizdas. Į greta esančios moters matymą įsilieja motinos atmintis. Sudvigubėjęs moters suvokimas yra intencionaliai nukreiptas į Dievo Motiną, persidengiančią su jos ikonografija, bei Veneros vaizdiniais. Nykos-Niliūno tekstas rašomas, girdint kitą tekstą, kuris aidi iš kalbančiojo praeities – Marijai skirtų gegužinių maldų. Religinis tekstas pasirodo su savo kontekstu, pasikartoja kaip patirtas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eilėraščio analizė; Kultūros įvaizdžiai; Citatos; Ikonografija; Poezija ir dailė; Tarptekstualumas; Juslinis suvokimas.

ENThe article is focused on intertextuality: the author poses the question, how “quotes” of cultural texts function in poetry of Nyka-Niliūnas. The author also relies on descriptions of art comprehension events found in the poet’s diary. He draws attention to the fact that texts connect to each other not as discrete and independent, but rather as belonging to one experiencing consciousness. The author reveals the possibility of intertextuality based on the process of sensual perception. Identified principles in this article are explained by analyzing the poem “Himnas Mistiškajai Rožei” [An anthem to the mystical rose]. The starting point of analysis is a speaking person, his embodiment, dynamics of sensual perception. The poem is interpreted as perception of one situation extending into the speaker’s past and encompassing future intentions. Analysis of the poem describes how perception of everyday things can be mediated by cultural texts and how everyday experience can model the understanding of a text. Art and everyday life are connected via the sensual. Texts and everyday life emerge as semi-transparent. They are seen in the poem through the principle of palimpsests, as a voice heard in the voice of the speaker, as an image seen in the image viewed by his eyes. The memory of mother seeps into the vision of a woman standing nearby. Double-faced understanding of a woman is intentionally directed towards the God’s Mother, it overlaps with her iconography and images of Venus. The text of Nyka-Niliūnas is written with the sound of other text in mind, echoing from the speaker’s past. The religious text appears with its own context, it repeats itself as something already experienced.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščiai intermedialumo aspektu: poezijos ir dailės dialogo atvejis / Monika Andrulytė. Respectus philologicus. 2019, Nr. 35 (40), p. 145-158.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1374
Updated:
2018-12-17 11:34:12
Metrics:
Views: 48    Downloads: 11
Export: