Formation of sports public policy within the context of hierarchy governance

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formation of sports public policy within the context of hierarchy governance
Alternative Title:
Viešosios sporto politicos formavimas hierachijos valdysenos kontekste
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 35-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešoji sporto politika; Sporto valdymas; Hierarchijos valdysena; Politikos formavimo procesas; Sports public policy; Sports governance; Hierarchy governance; Policy formation process.
Keywords:
LT
Hierarchijos valdysena; Politika / Politics; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra išanalizuoti kaip Lietuvos sporto sistemos politikos formavimo proceso ypatumai pasireiškia hierarchinio valdymo kontekste, atitinka biurokratinę konfigūraciją ir sukuria objektyvias prielaidas decentralizacijai. Straipsnyje remtasi duomenimis, kurie buvo gauti renkant ir analizuojant oficialius dokumentus, susijusius su sporto viešosios politikos formavimu nuo 2011 m. iki 2018 m. Duomenų rinkimo tikslas buvo atskleisti pagrindinius viešosios politikos formavimo proceso komponentus – aplinką, strateginio planavimo procesą, dalyvių kompetenciją ir sprendimų priėmimo galią bei suinteresuotųjų šalių grupes. Pagrindiniai tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos sporto valdymas kartu su daugeliu kitų Europos šalių apibrėžiamas kaip biurokratinė struktūra. Pagrindinė sporto viešosios politikos formavimo proceso atsakomybė tenka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir aktyvioms nevyriausybinėms sporto organizacijoms, o pagrindiniai Lietuvos sporto viešosios politikos formavimo tikslai išdėstyti strateginiuose dokumentuose. Tačiau jų įgyvendinimas turėtų būti paremtas institucine ir asmenine atsakomybe, pagarba ir tolerancija aplinkai, gebėjimu išklausyti ir susitarti. [Iš leidinio]

ENThis article aims to analyse the process of formation of sports public policy in Lithuania within the theoretical context of hierarchy governance. This study consisted of collection and analysis of official documents regarding sports public policy formation from 2011 until 2018. The data collection was aimed at uncovering of key components of the process of public policy formation – environmental analysis, strategic planning, competence and decision-making power, and stakeholders. The main findings of the research concluded that Lithuanian sports governance, along with the majority of other European countries, is defined as bureaucratic configuration. The main responsibility within the process of sports public policy formation falls on the Ministry of Education, Science and Sports and active national non-government sports organisations, while principal objectives of the Lithuanian sports public policy formation are laid out in strategic documents. However, the implementation needs to be centred on institutional and personal responsibility, proper environmental regard and tolerance, and the ability to listen and to reach an agreement. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.18.3.24719
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81135
Updated:
2019-12-19 17:26:15
Metrics:
Views: 13
Export: