Nes taip kalba žurnalistai: kaip radijas ir TV veikia lietuvių kalbos pokyčius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nes taip kalba žurnalistai: kaip radijas ir TV veikia lietuvių kalbos pokyčius
Alternative Title:
Because that’s how journalists talk: broadcast media’s influence on language change in Lithuania
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2019, t. 71, p. 83-100
Keywords:
LT
Radijas; Televizija; Kalbos pokyčiai; Žiniasklaidos įtaka kalbai; Kalbinės nuostatos; Tarmės; Bendrinė kalba; Vilniaus kalba.
EN
Radio; Television; Language changes; Media influence on language; Linguistic attitudes; Dialects; Standard language; Vilnius speech.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniame pasaulyje žiniasklaida ir apskritai medijos yra kasdieninės realybės dalis, neišvengiamai keičianti ir mūsų santykį su kalba. Vis dėlto lingvistikoje ir sociolingvistikoje nėra vieningai sutariama, ar žiniasklaida veikia kalbą ir jei taip, tai kaip. Tyrimais linkstama atmesti tiesioginę žiniasklaidos įtaką sistemingam kalbos kitimui – teigiama, kad žmonės nekopijuoja leksikos, tarties ar gramatinių formų iš ekrano arba tik labai ribotai ir tik tam tikromis sąlygomis. Tačiau netiesioginė žiniasklaidos įtaka patvirtinama – radijas ir TV veikia žmonių supratimą apie tai, kurios kalbos atmainos tinkamos viešumai, o kurios ne, ir taip prisideda prie atmainų santykinio prestižo bei jų galimybių ateityje. Straipsnyje išsamiau pristatomi teoriniai požiūriai į žiniasklaidos tiesioginę ir netiesioginę įtaką kalbai, kitų šalių tyrėjų pateikiami šios įtakos empiriniai įrodymai. Pasitelkiant įvairių lietuvių sociolingvistinių tyrimų duomenis svarstoma, kiek Lietuvos radijas ir televizija prisideda prie lietuvių kalbos pokyčių. Daroma išvada, kad žiniasklaida atliko standartizacijos vaidmenį ir prisidėjo prie tarmių nuvertinimo, nes jos nėra girdimos svarbiausiose nacionalinių transliuotojų televizijos ar radijo laidose iš svarbių kalbėtojų lūpų. Kartu žiniasklaida didina vilnietiškos kalbos prestižą visoje Lietuvoje, nes vadovėlinėmis normomis apibrėžtas tarties standartas nėra realizuojamas radijo ir televizijos eteryje net ir svarbiuose vaidmenyse, o žiniasklaidoje girdima kalba yra artimesnė vilnietiškai kalbos atmainai. [Iš leidinio]

ENIn the modern world, media have become an organic part of everyday life, which inevitably changes our relationship with language. However, so far there is no consensus in linguistics and sociolinguistics on whether media affect language, and if so, in what ways. So far there is little empirical evidence on media’s direct influence on language change – it is usually believed that people do not copy pronunciation or ways of talking from TV and radio or if they do, only in limited ways and under certain conditions. However, media undoubtedly exercise indirect influence – they affect understanding about what language is good and legitimate to use in public, and in this way influence the relative prestige and the future potential of different language varieties. The article presents a review of theoretical approaches to direct and indirect influence of media on language and empirical evidences on their influences from other countries. Then the article uses data from various published Lithuanian sociolinguistic studies to discuss the possible influence of Lithuanian broadcast media on the change of the Lithuanian language. The conclusion is reached that media have contributed to the standardization of Lithuanian and the devaluation of traditional dialects because the latter are not represented in the mainstream media programmes by speakers in serious roles. Recently media have also increased the prestige of the ‘lower’ Vilnius speech since the pronunciation standard prescribed in textbooks is not fully realized even by media speakers in serious roles, and the speech heard on radio and TV is closer to the variety spoken in Vilnius. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8769.71.4
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79794
Updated:
2019-10-29 08:45:18
Metrics:
Views: 30    Downloads: 13
Export: