Petro Būtėno "Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petro Būtėno "Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa"
Alternative Title:
The Program for collecting information on Lithuanian folk and antiquities by Petras Būtėnas
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 1, p. 44-53
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – iki šiolei mokslinėje literatūroje plačiau nenagrinėta ir neanalizuota 1925 metais Petro Butėno parengta „Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa“. Tyrimo tikslai: 1) išsiaiškinti, kokiomis programomis galėjo naudotis lietuvių inteligentai, įsitraukę į etnologinės medžiagos rinkimo sąjūdį XX a. pradžioje, iki P. Butėno parengtos programos pasirodymo; 2) išanalizuoti, kokią vietą užima P. Butėno parengta programa tarp kitų programų; 3) įvertinti P. Butėno parengtos programos reikšmę tolesnei lietuvių folkloristikos raidai. P. Butėnas „Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programoje“, sudarytoje įpareigojus Lietuvos studentų kraštotyros draugijai, kuri buvo įkurta 1923 metais, apibendrino rusų, latvių ir kitų kaimynų panašaus pobūdžio programų rengimo patirtį ir ją pritaikė mūsų krašto reikmėms. Tai vienintelis tokios plačios apimties ir įvairias temas aprėpiantis metodinis leidinys, išspausdintas nepriklausomoje Lietuvoje ir paskatinęs kraštotyros sąjūdžio plitimą bei kraštotyros organizacijų kūrimąsi visoje Lietuvoje. Ši P. Butėno programa vertinga ir šiandienos požiūriu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tautotyros programa; Metodinis leidinys; The Program for collecting information on Lithuanian folk and antiquities; Methodical issue.

ENThe subject of the article is „the programme of Lithuanian ethnology and colleting of rummage“, drafted by Petras Butėnas (1925), which have not been widely analyzed and interpreted till today. The research aims: 1) to clarify, what sort of programmes were possibly used by Lithuanian intelligents, involved in movements of colleting of ethnological material at the beginning of XX century till publishing of programme prepared by P. Butėnas; 2) to analyze what place of the programme prepared by Butenas holds among other programmes; 3) to assess significance of the programme prepared by Butenas to further development of Lithuanian folklore. In „the programme of Lithuanian ethnology and colleting of rummage“, having concluded upon obligation to community of regional studies of Lithuanian students, established in 1923, generalized programme drafting experience of Russians. Latvians and other neighbours and adapted it to needs of our land. This is unique methodical edition of such big volume and comprising various topics, published in independent Lithuania, prompting expansion of movement of regional studies as well as establishment of organization of regional studies throughout the whole Lithuania. The said programme is valuable from the view of today.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7809
Updated:
2018-12-20 22:57:33
Metrics:
Views: 41    Downloads: 6
Export: