Naujažodžių pateikimas ir paieškos galimybės Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujažodžių pateikimas ir paieškos galimybės Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne
Alternative Title:
Neologism presentation and search possibilities in the database of lithuanian neologisms
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2018, 91, 1 pdf (21 p.)
Summary / Abstract:

LTPasaulyje sparčiai besiplėtojančios kalbos technologijos remiasi skaitmeniniais kalbų ištekliais – įvairiõs paskirties žodynais, duomenų bazėmis, tekstynais ir panašiomis susistemintų bei moksliškai aprašytų kalbos duomenų sankaupomis. Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai taip pat vis labiau integruojami į bendras duomenų bazes (žr. http://lkiis.lki.lt, https://www.raštija.lt) ir rengiami skaitmeninei pasaulio kalbų rinkai. Tokie ištekliai naudojami skaitmeniniams įrankiams ir paslaugoms (interneto paieškos sistemoms, mašininio vertimo įrankiams, semantiniams žodžių tinklams, o galų gale ir dirbtiniam intelektui) kurti. Straipsnyje supažindinama su skaitmenine neologijos duomenų sankaupa – Lietuvių kalbos institute nuo 2011 m. pabaigos rengiamu ir internete skelbiamu bei nuolat atnaujinamu Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynu (ND, http://naujazodziai.lki.lt). Jis skirtas XXI a. pradžios lietuvių kalbos neologizmams fiksuoti bei aprašyti ir atspindi pastarųjų dešimtmečių lietuvių kalbos leksikos, jos semantinės, morfeminės, darybinės struktūros pokyčius. 2018 m. pabaigoje ND aprašyta netoli 5 000 naujažodžių su daugiau kaip 18 000 jų vartosenos pavyzdžių. Straipsnio tikslas – remiantis semantiniais, struktūriniais bei funkciniais naujosios lietuvių kalbos leksikos požymiais apibūdinti ND duomenų paieškos galimybes bei jų plėtros kryptis. Pirmoje dalyje aptariama ND pasirinkta naujažodžio samprata, duomenų pateikimo principai ir naujažodžių aprašymo problemos. Parodoma, kuo šis duomenynas gali būti naudingas tiek neologijos tyrėjams, tiek kalbos vartotojams. Antroje dalyje nagrinėjama, kaip pagal šiuos poreikius kuriama ND informacijos paieškos sistema.ND naujažodžiai aprašomi pagal panašius principus, kaip ir nusistovėjusioje užsienio neologizmų žodynų praktikoje. Informacija apie kiekvieną naujažodį ND pateikiama dviem blokais: 1) bendroji informacija apie naujažodį (antraštinis žodis, jo kirčiavimo ypatybės; naujažodžio klasifikacija pagal formos ypatybes; gramatiniai požymiai; formos variantai; naujažodžių kilmė, originalo forma; naujadarų – darybos ypatybės; giminiški žodžiai); 2) naujažodžio reikšmė(s) ir vartosena (naujažodžio apibrėžtis; naujažodžio santykis su bendrinės kalbos norma; teminės vartojimo sritys; funkciniai ir ekspresiniai atspalviai; kiti variantai; prasminės sąsajos su kitais ND naujažodžiais; vartosenos pavyzdžiai ir datuoti jų šaltiniai bei autoriai). ND paieškos sistema kuriama remiantis išvardytais naujažodžių požymiais ir atsižvelgiant į neologijos tyrėjų bei kalbos vartotojų poreikius (pavyzdžiui, ND plačiai naudojamasi lietuvių kalbos mokymo procese bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose). Naujažodžių sisteminimas ir pirminiai tyrimai atskleidžia tokias jų ypatybes, kurios skatina išsamesnius naujosios leksikos tyrimus bei naujų jų aprašymo modelių kūrimą. [Iš leidinio]

ENThe language technologies that are seeing rapid development all over the world are grounded on digital language resources: various dictionaries, databases, corpuses, and similar compilations of structured and scientifically described language data. The digital resources of the Lithuanian language are also undergoing an increasing degree of integration in general databases (see http://lkiis.lki.lt, https://www.raštija.lt) and preparation for the digital global market of languages. These resources are used for the development of digital tools and services (such as online search engines, machine translation tools, semantic wordnets, and finally, artificial intelligence). The article offers an introduction into a digital compilation of neological data – the online Database of Lithuanian Neologisms that has been under development by the Institute of the Lithuanian Language since 2011 and is now subject to ongoing updates (ND, http://naujazodziai.lki.lt). Designed to capture Lithuanian neologisms of the early 21st century, it mirrors the changes in the vocabulary of the Lithuanian language and its semantic, morphemic, formational structure. As of late 2018, the ND contains nearly 5,000 neologisms and about 19,000 usage examples. The purpose of the article is to describe the possibilities of trolling for data to be included in the ND and the directions in which they could expand, based on the semantic, structural, and functional attributes of the modern-day Lithuanian language. The first segment deals with the term neologism that has been adopted in the ND, the principles of presenting the data, and the problems with neologism descriptions. It shows that the database can benefit both neological researchers and language users. The second segment examines the development of the ND search engine based on the above requirements.Neologisms in the ND are described following principles that resemble those of the established practice of foreign neologism dictionaries. The information on each neologism in the ND is presented in two blocks: (1) general information on the neologism (a heading, its accentuation; neologism classification based on the characteristics of its form; grammatical attributes; variations of form; neologism origin, original form; formational properties of neologisms; kindred words); (2) the meaning(s) and usage of the neologism (neologism definition; the relationship between the neologism and the norm of the standard language; thematic fields of usage; functional and expressive shades; other variations; semantic ties with other neologisms in the ND; usage examples and dated sources and authors thereof). The ND search engine is being developed on the basis of the above attributes of neologisms, considering the requirements of neological researchers and users of the language (for instance, the ND has a broad application in the process of teaching the Lithuanian language at schools of general and tertiary education). The structuring and initial studies of neologisms reveal their properties that drive wider investigation of the new vocabulary and development of new models to describe them. [From the publication]

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77566
Updated:
2022-02-10 10:21:14
Metrics:
Views: 19    Downloads: 7
Export: