Baltų religijos ir mitologijos struktūriniai bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų religijos ir mitologijos struktūriniai bruožai
Alternative Title:
Structural features of religion and mythology of Balts
In the Journal:
Istorija [History]. 2001, Nr. 49/50, p. 56-65
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Religija / Religion; Šventvietės / Sacred place.
Summary / Abstract:

LTBaltų (latvių, lietuvių ir prūsų) religijos ir mitologijos tyrinėjimai turi netrumpą istoriją. Akivaizdi jų reikšmė indoeuropeistikai. Tačiau religijotyros studijose iki šiol mažai dėmesio buvo skiriama struktūriniams klausimams, apsiribojant atskirų dievybių įvaizdžių, jų funkcijų, reikšmės ir t.t. nagrinėjimu. Šio straipsnio tikslas dvejopas. Pirmiausia siekiama į senąją baltų religiją ir mitologiją pažvelgti semantiškai: apibrėžti esmingiausias dievybių funkcijas ir išryškinti jų tarpusavio sąsajas, formuojančias hierarchinę panteono struktūrą. Čia pravartu atsižvelgti į baltiškąjį Pasaulio modelį, turinti erdvės ir laiko matmenis. Pagal tai ir parenkami lygmenys, kuriuos belieka „apgyvendinti“ mitinėmis būtybėmis. Antra, tikimasi, kad struktūros išryškinimas padės sudaryti visuminį vaizdą; tai turėtų būti pravartu didaktikoje dėstant baltų pasaulėžiūros, taip pat etninės kultūros dalykus. Deja, baltų religijos ir mitologijos šaltinių pobūdis yra labai fragmentiškas – nežinome mitinių būtybių genezės, chronotopo. Tai riboja tyrimo gylį, ir daugelį išvadų šiandien galima pateikti tik hipotezių pavidalu. Fragmentiškose baltų religijos ir mitologijos šaltinių žiniose galima įžvelgti neabejotinus struktūros požymius, atitinkančius tris lygmenis. Pirmasis – kosminis; jį sudaro aukščiausiųjų dievų triada, išreiškianti pasaulio radimosi ir jo dinamikos priežastis. Antrasis ir tretysis – žemesniųjų dievybių, lemiančių konkretaus žmogaus likimą bei lydinčių metinių žemės darbų ciklą. Taigi baltiškojo panteono hierarchija apskritai yra sąlygota sociumo struktūros bei jo gyvensenos prioritetų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Religija; Mitologija; Dievai; Kosmologija; Šventvietės; Religion; Mythology; Gods; Cosmology; Sacral places.

ENInvestigations of religion and mythology of the Balts (Latvian, Lithuanian and Prussian) have a long history. Their significance is important to the Indo-Europeans as well. However religious studies pay less attention to structural issues, by restricting in terms of images of individual divinities, investigation of their functions, significance etc. Firstly the intention is to view religion and mythology of Balts semantically: i.e. to define the main functions of divinities and to highlight their interrelations, forming hierarchic structure of pantheon. For this purpose World model of Balts, having dimensions of space and time should be considered. Following this levels are selected, which are “accommodated” with mythological creatures. On the other hand, it is expected that highlighting of structure will help to establish entire view; it should be useful for didactics at the lections of subjects of ethnic culture and world view of Balts. Unfortunately, character of sources of Baltic religious and mythology is very fragmentary – we are not aware of genesis and chronotope of mythological creatures. In Fragmental information available in sources of religion and mythology of Balts undoubtedly structural features, corresponding three levels may be envisaged. The first – cosmic; it is comprised from triad of the highest Gods, expressing reasons of origin of the world and its dynamics. The second and the third – lower divinities, determining life of a particular person as well as accompanying cycle of yearly agricultural works. Thus hierarchy of pantheon of Balts in general is determined by social structure and priorities of its lifestyle.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7451
Updated:
2018-12-20 22:53:14
Metrics:
Views: 136    Downloads: 27
Export: