Vizualinės kultūros diskursas rengiant dailės pedagogus postmodernios edukacinės paradigmos kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualinės kultūros diskursas rengiant dailės pedagogus postmodernios edukacinės paradigmos kontekste: disertacija
Alternative Title:
Discourse of visual culture in training teachers of art in the context of postmodern educational paradigm
Publication Data:
Šiauliai, 2007.
Pages:
1 pdf (162 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Šiaulių universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Meninis ugdymas; Vizualinė kultūra; Postmoderni edukacinė paradigma; Pedagogų rengimas.
EN
Art education; Visual culture; Postmodern educational paradigm; Teacher education.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas vizualinės kultūros diskursas kaip konceptualus meninio ugdymo pamatas, aktualus šiuolaikinės kultūros ir ugdymo paradigmų kaitos kontekste. Tyrimo tikslas – atskleisti vizualinės kultūros edukacinį reikšmingumą ir ypatumus meniniame (dailiniame) ugdyme, ištirti vizualinės kultūros studijų poreikį, problemas ir perspektyvas rengiant dailės pedagogus. Tyrimo problema siejama su meninio ugdymo situacija Lietuvoje, kur vizualinės kultūros diskursas yra nauja tyrimų sritis. Disertacijoje teoriškai pagrindžiamos vizualinės kultūros ugdymo prielaidos visuose meninio ugdymo lygiuose ir per jų sąveiką. Realizuojant postmodernų meninio ugdymo turinį ypač aktuali yra dailės pedagogų kompetencijos ir pasirengimo problema. Tyrimu siekta atsakyti į klausimus, kaip vizualinės kultūros fenomenas keičia šiuolaikinio meninio ugdymo pobūdį ir lemia jo turinį, kokios dailės pedagogo kompetencijos turėtų būti plėtojamos vizualinės kultūros ir postmodernios edukacinės paradigmos kontekste, kaip dailės pedagogai yra pasirengę priimti pokyčius ir plėtoti savo kompetencijas, kokios numatomos vizualinės kultūros studijų įprasminimo perspektyvos rengiant dailės pedagogus. Dailės pedagogų ir ekspertų apklausos rezultatai patvirtino, kad meniniame ugdyme vyrauja klasikinės ir modernistinės tendencijos, nepajėgiančios aprėpti vizualinės kultūros gausos, technologijų įvairovės, atskleisti daugiakultūrinės meninės patirties, reaguoti į aktualius socialinius reiškinius. Postmoderni edukacinė paradigma atveria galimybes plėtoti vizualinės kultūros diskursą meninio ugdymo turinyje, toliau tęsti šios srities tyrimus, mokslines diskusijas, taikyti naujas kūrybinės raiškos formas ir aktualią kasdieniam gyvenimui mokymosi praktiką.

ENThe present dissertation deals with the discourse of visual culture as a conceptual background of art education, vital in the context of changing paradigms of culture and education. The aim of the research is to reveal the importance of visual culture in art education, to investigate the need for studies of visual culture as well as problems and perspectives of training teachers of art. The research problem is linked with the situation of art education in Lithuania, where the discourse of visual culture is a new research field. The dissertation provides a theoretical grounding of assumptions for developing visual culture on all levels of art education. In implementing visual culture in the postmodern curriculum, the problem of art teachers’ competence and preparation is of utmost importance. The research questions were as follows: what curriculum changes does visual culture bring in art education? What art teachers’ competences should be developed in the postmodern educational paradigm? How are art teachers prepared to accept visual culture in art education and what competences do they need to develop? What are the prospects of art teacher training with the developing of the concept of visual culture education? The survey of art teachers and experts in art education revealed that classical and modernist tendencies predominate in art education, unable to cover a wide field of visual culture, the variety of new technologies, the multicultural diversity of art experience, and react to urgent social phenomena. Postmodern educational paradigm based on postmodern thought, constructivist and contextual learning, gives an opportunity to develop the discourse of visual culture in art education, new educational and artistic practices. The research opens a scientific discussion about the concept of visual culture in art education, suggesting the possibility of new research in the field.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74114
Updated:
2018-10-27 20:18:49
Metrics:
Views: 55
Export: