Jausmų kelionė ir stebuklingųjų atvaizdų kopijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jausmų kelionė ir stebuklingųjų atvaizdų kopijos
Alternative Title:
Spiritual journey and copies of miraculous images
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 41-59. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Grafika, Lietuvos; Raižiniai; Stebuklingasis atvaizdas; Stebuklai; Kopija; Piligrimystė; Kelionė; Dvasinė kelionė; The 17-18th century lithuanian graphic art; Engravings; Miraculous image; Miracle; Copy; Pilgrimage; Journey; Spiritual journey; John Drews.
Keywords:
LT
Dvasinė kelionė; Grafika, Lietuvos; Kelionė; Kopija; Piligrimystė; Raižiniai; Stebuklai; Stebuklingasis atvaizdas.
EN
17-18th century lithuanian graphic art; Copy; Engravings; John Drews; Journey; Miracle; Miraculous image; Pilgrimage; Spiritual journey.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas stebuklais garsėjusių atvaizdų grafinių kopijų, vadintų vera effigies imaginis, prawdziwy wizerunek obrazu reiškinio iškėlimui bei apmąstymui. Kopijos aspektu šiuos kūrinius gretinant su reprodukcine graviūra, prieita išvada, kad stebuklingųjų atvaizdų grafinių kartočių bendrystė su reprodukcine graviūra grynai formali ar techninė: tai tapybines vertes (meno kūrinius) perteikianti grafika ne dėl tapybinių, estetinių, bet dėl visai kitokio pobūdžio – religinių ir visuomeninių verčių. Remiantis sanktuarijų aplinkos šaltiniais (šv. Grigaliaus Hilariono „Reliacija“) grafinės stebuklingųjų atvaizdų kartotės svarstomos stebuklingojo atvaizdo-originalo veikos, jo stebuklinės-maginės galios akivaizdoje. Prieita išvada, kad mus dominanti grafika traktuotina kaip savita stebuklingųjų atvaizdų rūšis. Abiem aspektais svarstant atvaizdų grafinių kopijų sampratą akcentuotas joms būdingas tiražas, ir jo nulemtas naujas - privatus santykis su atvaizdu, kurį atskleidžia Jono Drewso 1684m. Vilniuje išleista knyga „Metodus peregrinationis“. Leonui Tarasevičiui priskiriamas graviūrų ciklas – dvylika stebuklingųjų Marijos atvaizdų kopijų šioje knygoje atsiveria kaip dvasinių kelionių prie Jos tikrųjų atvaizdų palydovai – jau nutolusių ar dar nepasiektų atvaizdų čia ir dabar atitikmenys. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to elevating and considering the phenomena of graphic copies of images called vera effigies imaginis, prawdziwy wizerunek obrazu, which were famous for wonder-working powers. When comparing these works of art with the reproduction engraving from the aspect of a copy, the conclusion can be drawn that proximity of these graphic reproductions of wonder-working images to the reproduction engraving is purely formal or technical: this is graphics that conveys painterly values (works of art) not because of painterly, aesthetic but sooner religious and social values. On the basis of the sources of the sanctuary environment (St. Gregorius Hilarion “Reliacia”) graphic reproductions of wonder-working images are considered in the presence of the activity of the wonder-working image-original, its wonder-working-magic power. The conclusion was drawn that graphics that interests us is to be treated as a peculiar kind of wonder-working images. When considering the conception of the graphic copies of images from both aspects, the number of copies characteristic of them and the new private relation with the image determined by it, which is revealed by the book “Metodus peregrinationis” by John Drews published in Vilnius in 1684, are to be accentuated. The cycle of engravings – twelve wonder-working copies of the image of Mary in this book attributed to Leonas Tarasevičius, opens itself as attendants of spiritual journeys to Her real images – equivalents of already distanced or yet not reached images of here and now.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7259
Updated:
2018-12-17 11:20:34
Metrics:
Views: 56    Downloads: 25
Export: