XVI a. pradžios sienų tapybos idėjinės programos Vilniaus Bernardinų bažnyčioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. pradžios sienų tapybos idėjinės programos Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Alternative Title:
Mural painting of the early 16th c. in the Vilnius St. Francis and St. Bernardine churc
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2002, t. 26, p. 209-223. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Gotika / Gothic; Religinis menas / Religious art; Tapyba / Painting; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama XVI a. pradžioje sukurta al secco technika sukurta sienų tapyba, išlikusi Vilniaus pranciškonų observantų (bernardinų) konvento koridoriuje bei Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčioje. Iš šiuo metu atidengtų fragmentų galima spręsti, kad gotikos laikotarpiu freskos dengė beveik visą bažnyčios interjerą ir vienuolyno pirmojo aukšto galerijos sienas. Galerijoje, prie durų į zakristiją, 1995 m. atidengta „Nukryžiuotojo“ kompozicija, kurią sudaro centrinė Nukryžiuotojo su Dievo Motina ir šv. Jonu Evangelistu grupė bei ją supančios tipologinės Senojo Testamento scenos. Čia sujungiami keli Kristaus aukos, Eucharistijos ir Atpirkimo idėją išreiškiantys ir įvairiais aspektais ją atskleidžiantys vaizdai. Sistemingas polichromijos atidengimas pačioje bažnyčioje pradėtas 1994 m. Ši tapyba yra unikali Lietuvos kontekste tiek užimamo ploto dydžiu, tiek ir menine verte. Remiantis ikonografiniais pavyzdžiais ir literatūriniais šaltiniais, identifikuojami pavaizduoti siužetai ir personažai, aiškinamas scenų turinys. Atskleidžiama, kaip freskų kūrėjai Šventojo Rašto scenomis, šv. Pranciškaus ir kitų šio ordino šventųjų paveikslais bei simboliniais vaizdais išreiškė idėją apie pranciškonų vienuolijos misiją Išganymo istorijoje. Nurodomi kai kurie galimi ikonografiniai šaltiniai. Atkreipiamas dėmesys į originalų kai kurių scenų vaizdavimą, savitus ikonografinius sprendimus, kuriuos apsprendė sienų dekoro programą sudarinėję vienuoliai teologai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Sakralinė dailė; Bažnyčios; Vienuolynai; Bernardinai; Sienų tapyba; Freskos; Gotika; Church.

ENThe article discusses wall paintings created at the beginning of XVI c. in al secco technique, preserved in Vilnius Bernadine convent corridor and St. Franciscan and St.Bernadine church. By studying currently uncovered fragments, one can conclude that during the Gothic period, frescoes covered almost all the interior of the church and first floor gallery walls in the monastery. In the gallery, next to the door leading to sacristy, in 1995, there was uncovered composition “The Crucifix”, which consists of the central group of the Crucifix and Our Lady together with St. John the Evangelist, surrounded by typical scenes from the Old Testament. Here, a number of images are placed expressing the ideas of Christ’s sacrifice, Eucharist, and Atonement and illustrating them in a variety of ways. A systemic opening of polychrome in the church began in 1994. This type of painting is unique in Lithuanian context both in terms of occupied area and artistic value. On the basis of iconographic examples and literary sources, one identifies depicted scenes and characters; the content of the scenes is explained. The author reveals how creators of frescoes used scenes from the Holy Scripture, paintings of St.Francis and other saints of the order as well as symbolic images to express the idea about the mission of Franciscan monastic movement in the history of salvation. The author points out a number of possible iconographic sources. The attention is drawn to original depiction of certain scenes, unique iconographic solutions, which were determined by monks theologists overseeing preparation of wall decoration program.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7084
Updated:
2018-12-17 10:58:37
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: