Intranzityvinių sakinių tipai: egzistenciniai, lokatyviniai ir posesyviniai sakiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intranzityvinių sakinių tipai: egzistenciniai, lokatyviniai ir posesyviniai sakiniai
Alternative Title:
Types of intransitive clauses: existential, locative and possessive
In the Book:
Gramatinių funkcijų tyrimai / Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 139-160
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami keli intranzityvinių sakinių tipai, tarpusavyje semantiškai bei sintaksiškai susiję ir dažniausiai paremti tuo pačiu daugiafunkciniu veiksmažodžiu „būti“. Atskleidžiamas egzistencinės, lokatyvinės ir posesyvinės struktūrų aprašo sudėtingumas, tiek semantikos, tiek gramatinių funkcijų pasiskirstymo požiūriu. Aprašą komplikuoja veiksnio ir temos neatitikimai, gramatinių funkcijų ir sintaksinio ryšio tipo neatitikimai, neaiškios konstituentų struktūros atvejai. Egzistenciniai sakiniai nurodo tam tikro dalyko buvimą pasaulyje apskritai arba kokioje nors vietoje. Su egzistenciniais sakiniais susiję lokatyviniai sakiniai. Abeji sakiniai reiškia tam tikro dalyko buvimą tam tikroje vietoje. Skirtybės susijusios su veiksmažodžio „būti“ vartojimu. Akcentuojami leksiniai ir morfosinatksiniai skirtumai. Aptariami egzistenciniuose ir lokatyviniuose sakiniuose vartojami lokatyvai. Egzistencinėje konstrukcijoje lokatyvas laikytinas tokia pat aplinkybe kaip ir dauguma kitų lokatyvų, nes egzistencijos vieta šiuose sakiniuose yra neapibrėžta arba apibendrinta. Lokatyviniuose sakiniuose lokatyvo statusas kitoks: jis išreiškia pagrindinę sakinio predikaciją. Kalbant apie posesyvumą, išskiriamos predikatinės ir atributinės posesyvinės konstrukcijos. Atributinė posesyvumo raiška yra daiktavardinio junginio lygmens reiškinys, o predikatinė posesyvumo raiška – sakinio lygmens. Predikatinės posesyvinės konstrukcijos dar skirstomos į „turėjimo“ ir „priklausymo“ konstrukcijas, kurios sudaro sakinio pagrindą. Predikatinė turėjimo konstrukcija artima egzistencinei konstrukcijai. Viena vertus, egzistencinių ir lokatyvinių, kita vertus, posesyvinių turėjimo ir priklausymo konstrukcijų paralelizmas yra neabejotinas, tačiau sintaksinis aprašas tik iš dalies gali jį atspindėti.

ENThe article discusses several types of intransitive clauses, all inter-related semantically and syntactically and mostly structured around the same multifunctional verb būti (“to be”). The article reveals the complexity of describing existential, locative and possessive structures, from the point of view of classifying them according to semantic and grammatical functions. Such descriptions are complicated by lack of correspondence between subject (agent) and theme, or grammatical function and type of syntactic link, and instances of unclear constituent structure. Existential clauses specify an object’s existence in the world in a general way or in a certain place. Locative clauses are closely related to existential clauses. Both types of clauses express that a certain object is in a certain place. The differences lie in the way the verb būti (“to be”) is used. Lexical and morphosyntactical differences are stressed. The article discusses the use of locatives in existential and locative clauses. In an existential construction, the locative is held to be just another qualifier, like most locatives; because in these clauses the place of the object’s existence is undefined or generalised. In locative clauses the status of the locative is different: it expresses the fundamental predication of the clause. In regard to possessive constructions, predicative and attributive possessive constructions are distinguished. Expression of attributive possession is done at the noun construction level, whereas expression of predicative possession is done at the clause level. Predicative possessive constructions are also classified into having („turėjimo“) and belonging („priklausymo“) constructions, which form the foundation of the clause. A predicative having („turėjimo“) construction is close to an existential construction.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6836
Updated:
2014-04-22 08:14:22
Metrics:
Views: 40
Export: