Telšių rajono oronimų darybos ypatumai : lingvistinės ir ekstralingvistinės įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Telšių rajono oronimų darybos ypatumai: lingvistinės ir ekstralingvistinės įžvalgos
Alternative Title:
Specific features of oronym formation in Telšiai district: linguistic and extra-linguistic insights
In the Journal:
Keywords:
LT
Telšiai; Lietuva (Lithuania); Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti Telšių rajono vienos toponimų subklasės – oronimų – darybą ir nustatyti produktyviausius darybos tipus. Oronimas (gr. ̀óρoς „kalnas“ + óνoμα „vardas“) – bet kurio žemės reljefo tikrinis vardas, vietovardžių rūšis. Antra vertus, straipsnyje bus bandoma pateikti ekstralingvistinių įžvalgų, kurios bent iš dalies atspindi vardintojų vardijimo motyvacijas. Lietuvos hidronimus ir oronimus tyrinėjęs A. Vanagas teigia, kad Lietuvoje hidronimų yra apie 11000, o oronimų – 4600. Tai leidžia Lietuvą vadinti upių ir ežerų, o ne kalnų šalimi. Tačiau ir antrųjų analizė gali būti įdomi. Darybiškai aptariami 488 Telšių rajone užrašyti oronimai. Juos nagrinėjant taikomi deskriptyvinis, statistinis ir lyginamasis metodai. Rajono oronimų darybos tipai pagal populiarumą išsidėstytų taip: sudėtiniai kilmininkiniai, dūriniai, pirminiai, priesagų vediniai, galūnių vediniai ir priešdėliniai. Pateikiami bendri pastebėjimai apie vardijimo motyvacijas, ekstralingvistines vardijimo priežastis. Teigiama, kad oronimai atspindi agrarinę lietuvių prigimtį, pagoniškosios kultūros reliktus, krikščioniškąsias tradicijas, įvairių istorinių laikų įtaką, t. y. tų laikų specifinių realijų įtaką.Reikšminiai žodžiai: Oronimai; Žodžių daryba; Oronymy; Word-formation.

ENThe goal of the article is to discuss formation of Telšiai district local toponym sub-class – oronyms – and to establish the most productive formation types. An oronym (Greek ̀óρoς “mountain” + óνoμα “name”) is a proper name of any land terrain, a type of place name. On the other hand, the article shall aim to present extra-linguistic insights, which at least partly reflect motives of name-givers. A.Vanagas, who researched Lithuanian hydronyms and oronyms, claims that there are around 11,000 hydronyms in Lithuania, while the number of oronyms is around 4600. This fact inclines one to call Lithuania the country of rivers and lakes, not mountains. However, analysis of the latter can be interesting. The article discusses formation of 488 oronyms recorded in Telšiai district. To examine them, the author uses descriptive, statistical, and comparative methods. District oronym formation types are ranked according to popularity in the following way: compound genitives, compounds, primary, suffix derivatives, ending derivatives and prefixes. The author provides general observations on name-giving motives, extra-linguistic reasons for naming locations. (S)he claims that oronyms reflect agrarian nature of Lithuanians, relics of pagan culture, Christian traditions, influences of different historical periods, that is, influences of particular realities of those times.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/679
Updated:
2013-04-28 15:20:29
Metrics:
Views: 30
Export: