Slaptas sekimas : teisinis reglamentavimas ir praktiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaptas sekimas: teisinis reglamentavimas ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
Beginnings, historical evolution of the covert surveillance and regulation
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2012.
Pages:
440 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Vartojamų santrumpų sąrašas — Įvadas — 1. Slapto sekimo ištakos, istorinė raida ir samprata. Slapto sekimo ištakos Lietuvoje — 2. Slapto sekimo teisinis reglamentavimas. Slapto sekimo teisinis reglamentavimas bendrosios teisės tradicijos šalyse. Slapto sekimo teisinis reglamentavimas kontinentinės (romanų-germanų) teisės sistemos šalyse — 3. Slapto sekimo taikymo sąlygos, būtinumas ir tinkamumas, principai, faktiniai ir teisiniai pagrindai. Slapto sekimo taikymo sąlygos. Slapto sekimo taikymo tikslas. Slapto sekimo taikymo būtinumas. Slapto sekimo taikymo tinkamumas. Slapto sekimo taikymo principai. Slapto sekimo taikymo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Slapto sekimo teisiniai pagrindai — 4. Slapto sekimo objektai ir subjektai. Slapto sekimo objektas – asmuo. Kitos slapto sekimo objektų rūšys: transporto priemonė ir objektas. Slapto sekimo subjektai. Slapto sekimo teritorija — 5. Slapto sekimo eigos ir rezultatų fiksavimas. Slapto sekimo eigos ir rezultatų fiksavimo teisinis reglamentavimas. Slapto sekimo eigos ir rezultatų fiksavimo būdai. Slapto sekimo metu gautos informacijos (duomenų) saugojimas, perdavimas, archyvavimas ir naikinimas — Išvados — Rekomendacijos — Pasiūlymai — Summary — Šaltinių sąrašas.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTTai pirmas kompleksinis darbas Pabaltijo šalyse apie procesinio veiksmo - slapto sekimo raidą, lyginamoji teisėtyra apie šio procesinio veiksmo taikymo tvarką, sąlygas, įvairiose šalyse, slapto sekimo taikymo aspektus atskirų asmenų kategorijoms ir šio slapto veiksmo fiksavimo ypatumus. Leidinyje pristatoma slapto sekimo ištakos, istorinė raida ir samprata, slapto sekimo teisinis reglamentavimas, slapto sekimo taikymo būtinumas ir tinkamumas, principai, faktiniai ir teisiniai pagrindai, slapto sekimo objektai ir subjektai, eigos ir rezultatų fiksavimas. Sąvoka "slaptas" savaime parodo, kad susiduriama su kažkokiu reiškiniu, paslėptu po daugybe užraktų, neprieinamu plačiajai visuomenei. Pasak autoriaus, galbūt todėl apie slaptą sekimą ir jo taikymo ypatumus atskirų asmenų atžvilgiu pasigendama detalių mokslinių tyrimų. Autorius šioje mokslinėje studijoje savotiškai provokuoja akademinę visuomenę gilesnėms diskusijoms dėl imunitetų taikymo atskirų asmenų kategorijoms. Straipsnyje svarstomos parlamentarų, advokatų ir diplomatinių agentų turimo imuniteto ir jo apribojimo sąlygos, tvarka bei pateikiami pamąstymai dėl esamo teisinio reglamentavimo ir praktikos. Autoriaus teigimu, leidinyje pristatomos atskiros mokslo sritys slapto sekimo tematika galėtų būti aktualios ir įdomios tiek mokslininkams, tiek praktikuojantiems teisininkams, tiek kitoms akademinės visuomenės dalims (istorikams, tarptautinės teisės specialistams ir kt.), o taip pat studijuojantiesiems teisę.Reikšminiai žodžiai: Slaptas sekimas; Įrodinėjimas; Žmogaus teisės; Baudžiamosios bylos; Covert surveillance; Evidence; Human rights; Criminal proceedings.

ENThis is the first complex work in the Baltic States on the development of procedural action – secret surveillance, comparative jurisprudence on the procedure and conditions of application of this procedural action in different countries, the aspects of application of secret surveillance to different categories of people, and the peculiarities of registration of this secret action. The publication presents the origins, historical development and conception of secret surveillance, legal regulation of secret surveillance, the necessity and suitability of application of secret surveillance, the principles, factual and legal basis of secret surveillance, objects and subjects of secret surveillance, and the registration of the process and results. The conception 'secret' by itself implies that it is a phenomenon hidden under many locks and not available to the general public. According to the author, this may be the reason for the lack of detailed scientific studies of secret surveillance and the peculiarities of its application for individual persons. In the study, the author as if provokes the academic society for more profound discussion on the application of immunity to the categories of certain people. The article considers the conditions and procedure of immunity and its restriction of members of parliament, lawyers, and diplomatic agents and gives considerations on the current legal regulation and practice. According to the author, individual scientific fields on the topic of secret surveillance presented in the publication could be relevant and interesting to the scientists, practicing lawyers, and other members of the academic society (historians, international law specialists, etc.) as well as the students of law.

ISBN:
9789955301158
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45399
Updated:
2020-05-22 19:10:57
Metrics:
Views: 192
Export: