Ne meninės pakraipos ir specializuotų muzikos bei meno mokyklų 7–12 klasių mokinių nuomonė apie kūno kultūros pamokų vertinimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ne meninės pakraipos ir specializuotų muzikos bei meno mokyklų 7–12 klasių mokinių nuomonė apie kūno kultūros pamokų vertinimą
Alternative Title:
Attitudes of 7-12th grade students of secondary and specialized music and arts schools toward the evaluation in physical education
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2015, Nr. 3 (81), p. 17-24
Keywords:
LT
Kūno kultūra; Menai; Mokiniai; Vertinimas.
EN
Evaluation; Performing arts; Physical education; Schoolchildren.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (2009) pateikta nuostata, kad mokiniai per kūno kultūros pamokas gali būti vertinami pažymiu arba „įskaityta / neįskaityta“, ir tai nusprendžia mokyklos bendruomenė. Ankstesniame savo tyrime nustatėme, kad bendrojo lavinimo gimnazijų mokinius tenkina esamas vertinimo per kūno kultūros pamokas pobūdis ir, jų, tiek vertinamų pažymiu, tiek „įskaityta / neįskaityta“, nuomone, vertinimas neturi didelės įtakos fiziniam aktyvumui laisvalaikiu, tačiau pažymiu vertinami mokiniai, skirtingai nei vertinami „įskaityta / neįskaityta“, teigia, jog vertinimas juos skatina būti fiziškai aktyvius per kūno kultūros pamokas. Įdomu, kokia vyraujanti specializuotų muzikos ir meno mokyklų mokinių nuomonė. Menininkai – tai profesinė grupė žmonių, kurie yra veikiami įvairių ergonominių pozicijų, galinčių sukelti kaulų ir raumenų sistemos problemų. Menininkų sveikatos sutrikimai ir ligos yra individualūs, bet gydant šiuos sutrikimus fizinė veikla yra daug svarbesnė nei paprastai manoma. Pavyzdžiui, grojimui muzikos instrumentu reikia tiek fizinių, tiek psichinių galių, o sveikatos sutrikimų muzikantams dažnai atsiranda dėl ilgalaikių profesinių reikalavimų, todėl jų – profesionalių muzikantų – veiklai itin svarbią reikšmę turi jėgos, ištvermės ir lankstumo lavinimo pratimai.Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir palyginti specializuotų muzikos bei meno mokyklų ir ne meninės pakraipos gimnazijų 7-12 klasių mokinių nuomonę apie kūno kultūros pamokų vertinimo pobūdį ir jo įtaką fiziniam aktyvumui per kūno kultūros pamokas ir po jų. Tyrimas atliktas vieno iš didžiųjų šalies miestų specializuotose muzikos bei meno mokyklose (n = 3) ir ne meninės pakraipos gimnazijose (n = 3). Tyrime dalyvavo 7-12 klasių mokiniai, atrinkti atsižvelgiant į mokyklų administracijos pritarimą. Statistinei rezultatų analizei buvo pasirinkti duomenys tų mokinių (n = 486), kurie atitiko visus tyrimo reikalavimus: savanoriškai sutiko dalyvauti tyrime ir atsakė į visus anketos klausimus. Tyrimui atlikti buvo pasirinkta anketa, sudaryta remiantis Emeljanovo ir Trinkūnienės (2011) atliktu mokinių požiūrio į pažangos ir pasiekimų vertinimą kūno kultūros pamokose tyrimu. Išanalizavus gautus duomenis galima teigti, kad specializuotų muzikos ir meno mokyklų mokiniai, skirtingai nei ne meninės pakraipos gimnazijų atstovai, nėra patenkinti esamu vertinimo per kūno kultūros pamokas pobūdžiu, t. y. tie, kurie yra vertinami pažymiu, rinktųsi būti vertinami „įskaityta / neįskaityta“, o tie, kurie vertinami „įskaityta / neįskaityta“, norėtų būti visai nevertinami. Skirtingai nei ne meninės pakraipos gimnazijų, specializuotų muzikos ir meno mokyklų mokinių nuomone, kūno kultūros pamokų vertinimas neturi įtakos jų fiziniam aktyvumui nei per pamokas, nei laisvalaikiu. [Iš leidinio]

ENAccording to the Lithuanian General Education Plans for Secondary and High School Programs (2009), students in Physical Education (PE) lessons can be assessed by a mark or using "Pass / Fail" system, depending on the decision of the school community. In our previous study we found that students of secondary schools are satisfied with the existing evaluation mode in PE classes, and that in their opinion, evaluation does not have a significant impact on physical activity during their leisure time, but students who were assessed by a mark, as opposed to students who were assessed by "Pass / Fail" system, indicate that evaluation encourage them to be physically active during PE lessons. It is interesting to find out, what opinion dominates among students of specialized music and art schools. Performing artists are professionals, bodies of whom are being overused by different ergonomic positions that may lead to musculoskeletal problems. Artists’ health disorders are individual, in the treatment of which, physical activity plays a crucial role and is more important than most people think: for example, playing a musical instrument requires both physical and mental skills, and very often these health disorders are caused by long-term professional loads, therefore the exercises for strength, endurance and flexibility development are especially important for musicians. The aim of this study is to investigate the opinion of 7–12th grade students of specialized music and art schools from one of the biggest cities of Lithuania about the assessment mode in PE and its impact on their physical activity during PE lessons and in leisure-time, and compare it with secondary high schools students’ opinion. The study was conducted in specialized schools of music and art (n=3) and in secondary high schools (n=3) of the same city.The study involved students of 7–12th grades, who took part in the survey on the basis of the consent of the school administration. In total, the data of 486 students, who have met all the requirements of the survey (i.e. voluntarily agreed to participate in the study and answered all questions), were selected for the statistical analysis of the results. A questionnaire was used from Emeljanovas & Trinkūnienė (2011) study on the students’ viewpoint on the progress and achievements in PE lessons. It was found that students of specialized schools of music and art, in contrast to students of secondary high schools, were not satisfied with the current nature of the assessment in PE lessons, i.e. those, who are assessed by a mark, preferred to be assessed by "Pass / Fail" system, and those who are assessed by "Pass / Fail" system would like to be completely exempted from evaluation. Again in contrast to secondary high school students, in the opinion of students from specialized music and art schools the evaluation in PE lessons does not affect their physical activity during PE lessons or in leisure time. [From the publication]

DOI:
10.15823/sm.2015.14
ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64081
Updated:
2020-10-21 22:38:09
Metrics:
Views: 7
Export: