Smulkių turtinių ginčų nagrinėjimo ypatumai : teorija ir praktika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkių turtinių ginčų nagrinėjimo ypatumai: teorija ir praktika
Alternative Title:
Theory and practice in resolving small property disputes
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 1 (79), p. 93-101
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Nedidelės vertės ginčai.
EN
Civil procedure; Small claims.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas vienam iš kontraversiškiausiai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vertinamų civilinio proceso teisės institutų – ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumams. Įtvirtinus galimybę diferencijuoti civilinių bylų nagrinėjimo tvarką atsižvelgiant į ginčo vertę, kiltų klausimas, ar nepažeidžiamas asmenų lygybės prieš įstatymą ir teisės į tinkamą teismo procesą principas. Kita vertus, galėtų būti keliamas klausimas, ar valstybė apskritai privalo suteikti asmeniui, reiškiančiam nedidelės turtinės vertės reikalavimą, teisminės gynybos galimybę, ypač tais atvejais, kai bylos nagrinėjimo sąnaudos yra didesnės nei ginčo objekto vertė. Autorius aptaria teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą kreipiantis į teismą dėl smulkių turtinių ginčų bei galimybę nukrypti nuo bendrųjų proceso taisyklių remiantis ginčo verte. Taikant sisteminės analizės, lyginamąjį ir kitus mokslinio tyrimo metodus, darbe analizuojami kriterijai, lemiantys ginčo priskyrimą smulkių turtinių ginčų kategorijai, bei tokių ginčų nagrinėjimo proceso ypatumų taikymo sritis. Straipsnyje nagrinėjamos ir konkrečios taisyklės, skiriančios smulkių turtinių ginčų nagrinėjimą nuo įprasto civilinio proceso: galimybė nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, įrodinėjimo proceso ypatumai, teismo sprendimo tokiose bylose surašymo specifika. [Iš leidinio]

ENThe article deals with an institution of civil procedure law, considered as one of the most controversial both in Lithuania and abroad, i.e. the peculiarities of resolution of disputes regarding the order to pay small amounts. With the established opportunity of differentiation of the procedure of hearing cases on the basis of the property value of the dispute, the question arises concerning the possible violation of the principle of equality of all persons before the law and the right to a fair trial. On the other hand, the question could be raised whether the state should provide the opportunity of a legal remedy to a person claiming small property value, particularly in cases when the costs related to hearing the case exceed the value of the dispute matter. The author discusses the issue of exercising the right to a legal remedy concerning the disputes of small property value and the opportunity of deviation from the rules of general procedure on the basis of the value of the dispute. While applying the scientific research techniques of systemic analysis, comparison and others, the paper analyses the criteria on the basis of which the dispute is ascribed to the category of small property disputes as well as the areas in which the particularities of hearing such disputes. In addition, the article examines specific rules making a distinction between hearing of small property disputes and the ordinary civil procedure: the opportunity to hear the case in written procedure, peculiarities of presenting evidence, the specifics of formulation of court decisions in such cases.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6341
Updated:
2018-12-20 23:10:22
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: