Lietuvos ekologinės teisės paskirtį atspindinčių teisinių kategorijų tapatumo paieška teorijoje ir praktikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekologinės teisės paskirtį atspindinčių teisinių kategorijų tapatumo paieška teorijoje ir praktikoje
Alternative Title:
Identity search of legal categories which reflect the purpose of Lithuania's ecological law in theory and practice
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 3 (81), p. 85-90
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - atsižvelgiant į Lietuvos ekologinės teisės paskirtį įvertinti kai kurias bendrąsias ekologinės teisės teorijoje bei praktikoje vyraujančias teisines kategorijas ir patikslinti ekologinės teisės principines, bendrąsias nuostatas. Remiantis ekologinės ir administracinės teisės mokslo žiniomis, taikant sisteminės analizės, dokumentų analizės, lingvistinį, lyginimo, loginį, stebėjimo metodus kuriama ir siūloma nauja, patikslinta ekologinės teisės objekto bei dalyko samprata. Atskleidžiami viešojo valdymo institucijų veiklos bendrieji trūkumai vykdant valstybinę ekologinę kontrolę, t. y. sprendžiant ekologinius konfliktus bei užtikrinant visuomenės ekologinį saugumą. Straipsnyje pabrėžiama ekologinės teisės, kaip priemonės ne vien aplinkos objektams išsaugoti, bet ir ekonominėms problemoms, socialiniams konfliktams spręsti bei užkirsti jiems kelią, paskirtis. Šių tikslų nustatymą iš dalies lėmė tai, jog ekologinės teisės sistema Lietuvoje dar tik kuriama ir nėra stabili. Nors aplinkosaugos srityje valstybės valdžios institucijos kasmet priima gausybę norminių teisės aktų, skurdus doktrininio lygio išplėtojimas, diskusijos doktrinoje nebuvimas neleidžia aiškiai atsakyti, koks turėtų būti ekologinis teisinis reguliavimas, užtikrinantis visuomenės ekologinio saugumo poreikius.Lietuvos ekologinės teisės bendrųjų principų, jos paskirties tapatumo teisingas nustatymas - visos ekologinės teisės šakos, jos institutų tobulinimo pagrindas. Tokio tobulinimo būtinybė bei prielaidos - ne vien ekologinės teisės sistemos naujumas, kaita, bet ir per mažas valstybės valdžios institucijų bei pareigūnų dėmesys aplinkosaugos problemoms, visuomenės ekologiniams interesams. Pastaruoju metu Europos Sąjungos valstybėse vykstantys socialiniai bei ekonominiai pokyčiai, padidėję visuomenės ekologinio saugumo poreikiai ir su tuo susijęs dėmesys ekologinei teisei taip pat yra vienas iš ekologinės teisės tobulinimo paskatų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekologinė teisė; Ecological Law.

ENThe purpose of this article is to estimate some of general, prevalent legal categories of ecological law theory and practice in the context of Lithuania's ecological law destination, also to define the principled general regulations of Lithuania's ecological law. On a basis of knowledge of ecological law and administrative law, using systematic analysis, analysis of documents, linguistic, comparative, logical, observational methods, new, more precise conception of ecological law object and subject is constructed and offered. Revealing the general defects of public government institutions activity in implementation of ecological state inspection in deciding ecological conflicts and in ensuring ecological safety of society. The article emphasizes ecological law as remedy, which purpose is to block up and to remove not only the problems of objects environment preservation, but also social conflicts, economic problems. The establishment of latter aims decided that ecological law system in Lithuania is only developing and it lacks stability. Even every year State power institutions accept a lot of acts of law, poverty doctrinal double development, absence of discussions in doctrine do not give an answer, exactly, what ecological legal regulation has to be, which would assure ecological needs, safety of society.Lithuania's ecological law's general principles and its purpose identity right establishment is the base of all ecological law branches, and it's institute's perfection base. Necessity and presumptions for such a perfection is not only ecological law system novelty and dynamism, but also imperfect attention of public government institutions officers for the problems of environment control and ecological interests of society. Social and economic changes, toward in European Union countries enlarged needs of society ecological safety and attention, conditioned of ecological law, is one of the catalysts of ecological law's perfections and developments. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6274
Updated:
2018-12-17 11:48:49
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: