Netiesioginis ieškinys - specialus kreditoriaus interesų gynimo būdas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Netiesioginis ieškinys - specialus kreditoriaus interesų gynimo būdas
Alternative Title:
Indirect claim - a special method of protecting the creditor’s interest
In the Journal:
Justitia. 2006, Nr. 2, p. 50-59
Keywords:
LT
Kreditoriaus interesų gynimas; Netiesioginis ieškinys.
EN
Defence of the interests of the creditor; Obligue action.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra, taikant teorinius mokslinio tyrimo metodus, išsamiai išnagrinėti netiesioginio ieškinio prigimtį, atskleisti jo tenkinimo sąlygas, ypatumus bei taikymo problemas, todėl netiesioginis ieškinys, kaip specialus kreditoriaus interesų gynybos būdas, yra analizuojamas ir lyginamuoju požiūriu, lyginant su užsienio valstybių teisiniu reguliavimu. Pareikšdamas netiesioginį ieškinį, kreditorius įgyvendina skolininkui priklausančias teises, nes skolininkas, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo kreditoriui, šios savo teisės neįgyvendina. Netiesioginio ieškinio tenkinimo sąlygos yra šios: kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, skolininkas neįgyvendina savo teisių ar atsisako tai daryti, toks skolininko neveikimas pažeidžia kreditoriaus interesus. Šio specialaus kreditoriaus interesų gynimo būdo trūkumu laikytina tai, kad netiesioginiu ieškiniu išreikalautas turtas yra įskaitomas į visą skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams tenkinti, o tai neskatina kreditorių reikšti šį ieškinį. Siekiant veiksmingai netiesioginiu ieškiniu apginti kreditoriaus pažeistus interesus, siūlytina kreditoriaus ir skolininko procesinę padėtį reglamentuoti atskirai, suteikiant ieškovo procesinį statusą kreditoriui, tačiau apribojant galimybes disponuoti ginčo dalyku, bei skolininką, jo sutikimu, į bylą traukiant bendraieškiu, tačiau taipogi ribojant jo procesines teises. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to apply scientific research methods to investigate in depth the nature of indirect claims to in order to discover the conditions that satisfy them, the features and problems of applying them, because the indirect claim as a special method of protecting the creditor’s interest is analysed and compared with the regulation in foreign states. In filing an indirect claim the creditor complies with the laws concerning the debtor because the debtor, in seeking to avoid his responsibilities to the creditor, does not comply with the laws. The conditions for fulfilling an indirect claim are: the debtor must have the clear and effective legal requirement that in the event that the debtor does not fulfil his obligations or refuses to do so, this constitutes damages to the creditor’s interests. This special means of defending a creditor’s interests considers it to be a disadvantage that the property the indirect claim demands is included in the debtor’s total property and used to satisfy all the creditor’s demands of the debtor and this does not encourage the creditor to file the claim. In seeking the successful defence of the creditor’s damaged interests indirect claim, it is recommended that the procedural situations of the debtor and creditor are regulated separately, providing the creditor with claimant status in the case but limiting the options at his disposal for defending the matter, and the debtor may agree for the case to be withdrawn even though his rights in the case are limited.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6263
Updated:
2013-04-28 16:23:28
Metrics:
Views: 33
Export: