Mitinis literatūros matmuo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mitinis literatūros matmuo
Alternative Title:
Mythical Dimension of Literature
In the Book:
XX amžiaus literatūros teorijos / sudarytoja Aušra Jurgutienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 139-159
Keywords:
LT
Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos mitologinio literatūros interpretavimo nuostatos XX a. tyrinėjimuose: mito ir ritualo samprata amžiaus pradžios mitologinėje kritikoje, „moralinių“ ir „anagoginių“ mito reikšmių analizė Northropo Frye‘aus „Kritikos anatomijoje“, mito simbolinės kalbos struktūrinis aprašymas mitopoetinėje kritikoje. Mitinis pasaulio modeliavimas, būdingas archainėms kultūroms, vėlesnėse epochose išlieka kaip tam tikras kultūros lygmuo. Pasaulio objektai, tapdami mitiniais simboliais, nepraranda savo jutiminio konkretumo, praktinio aktualumo ir emocinio krūvio. Jie pasirodo besą savotiški skiriamųjų požymių pluoštai. Iš įvairių dvinarių priešpriešų susidaro aukštesnio lygio mitologinės sistemos, kur tie patys semantiniai santykiai gali būti perteikti įvairiais kodais. Roland‘as Barthes‘as mito gebėjimą užsklęsti pasaulį savyje sieja su teksto malonumu. Jo atlikta semiotinė Balzaco novelės „Sarasinas“ transkripcija (S/Z) naikina prasmę pagrindžiančias paradigmatines perskyras. Aiški istorija virsta neskaidriu, daugiareikšmiu tekstu. Asmeninio mito sampratai, kurią prancūzų psichoanalitinėje kritikoje išpopuliarino Charles‘is Mauron‘as, stinga tvirtesnio metodologinio pamato. Romano Jakobsono straipsnis „Statula poetinėje Puškino mitologijoje“ ir Jakobsono bei Lévi-Strausso pateikta Baudelaire‘o soneto „Katės“ analizė, sudaro prielaidą lingvistinei problemos argumentacijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mitopoetinė kritika; Poetinė mitologija; Mitas.

ENThe article discusses mythological literature interpretation attitudes in the studies of 20th century: conception of myth and ritual in the mythological critics in the beginning of the century, analysis of “moral” and “anagogic” meanings of a myth in N. Frye’s Anatomy of Criticism, structural description of symbolic language of a myth in mythopoetical criticism. Mythical modelling of the world, common to archaic cultures, in later periods is preserved as a certain level of culture. Becoming as mythical symbols, world objects avoid losing their sensual precision, practical relevance and emotional load. They appear to be peculiar bundle of distinctive features. Various binary oppositions make up mythological systems of higher level, where the same semantic relations may be conveyed using different encoding. R. Barthes shows that ability of the myth to shut the world inside is associated with the pleasure of text. His semiotic transcription (S/Z) of Balzac’s novel “Sarasin” eliminates the meaning that grounds the paradigmatic split. Clear story turns into opaque polysemantic text. Conception of the personal myth, popularized by Ch. Mauron in the French psychoanalytical criticism, lacks firmer methodological base. R. Jacobson’s article “Statue in Pushkin’s Poetic Mythology” and analysis of Baudelaire’s sonnet “Cats”, conducted by Jacobson and L. Strauss, makes and assumption for linguistic problem argumentation.

ISBN:
9955201258
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5684
Updated:
2013-04-28 16:17:32
Metrics:
Views: 78
Export: