Antano Povyliaus rankraštinis palikimas: tarmės ir bendrinės kalbos sąsajos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Povyliaus rankraštinis palikimas: tarmės ir bendrinės kalbos sąsajos
Alternative Title:
Antanas Povylius manuscript legacy: the dialect and the language correlation
In the Book:
Keywords:
LT
19 amžius; Antanas Povylius; Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Fonetika. Fonologija / Phonology; Rankraščiai / Manuscripts; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Antano Povyliaus rankraštinis paveldas. Lietuvos kultūros istorijoje A. Povylius dažniausiai minimas kaip politikas, socialdemokratas, knygnešys, pieno pramonės organizatorius, kooperatininkas. [...] Straipsnyje aptariami A. Povylių dominę su kalbos vartosena susiję klausimai: jo gimtosios rytų aukštaičių tarmės šiaurės panevėžiškių patarmės atspindžiai, kalbininkų poveikis jo literatūrinei kalbai. [...] A. Povyliaus rankraštiniame palikime atsispindi bendrinės ir tarminės kalbos sąsajos: jo literatūrinėje kalboje nuo XIX a. pabaigos iki XX a. vidurio išliko ryškūs tarmių pėdsakai. Jo rankraščiuose ryškios dviejų patarmių – rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių ir vakarų aukštaičių šiauliškių – ypatybės. Rankraščių analizė leidžia teigti, kad dominuoja vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės ypatybės. Savo tekstuose A. Povylius vartojo specifinę lietuvių kalbos frazeologiją, kartais net meniškas transformacijas. Jo rankraščiuose pastebima paslėpta ironija ir kreipinių įvairovė, atsiskleidžia patrauklių gyvenimo scenų. Lietuvių bendrinės kalbos įtaka A. Povyliaus rankraštiniame palikime nėra didelė: vyrauja tarminės formos ir šnekamosios kalbos sakinio struktūra. Rankraštiniai šaltiniai taip pat fiksuoja svarbius tarminius dalykus, atspindi tarmės vartojimo situaciją ir dėl to gali ir turi tapti išsamiu dialektologų ir kalbos istorikų tyrimo objektu. [parengta pagal anglišką santrauką]Reikšminiai žodžiai: Antanas Povylius; Bendrinės kalbos ir tarmės sąsajos; Fonetinė rašyba; Rankraštinis palikimas; Tarmė; Antanas Povylius; Connection between standard language and dialects; Dialect; Manuscript legacy; Phonetic transcription.

ENThis article discusses the manuscript legacy of Antanas Povylius. In Lithuanian cultural history Povylius is referred as a politician, social democrat, book smuggler, developer of milk industry, cooperator. [...] This article discusses some aspects of language usage which interested Povylius: reflections of his native Eastern Aukštaitian dialect North Panevėžys subdialect, influences of linguists to his literary language. [...] Povylius' manuscripts reflect links between standard Lithuanian and dialects: his literary language from the end of 19th century till the middle of 20th century still had broad traces of dialects. Two subdialects feature in his manuscripts - Eastern Aukštaitian North Panevėžys, and Western Aukštaitian Šiauliai subdialect. Analysis of manuscripts allows to conclude that features of Western Aukštaitian Šiauliai subdialect are dominating. In his writing Povylius uses specific phraseology of Lithuanian language, sometimes with a few artistic transformations. His manuscripts contain noticeable hidden irony and variable expression of addresses. Especially standing out are attractive personal life scenes. Influence of standard Lithuanian in Povylius manuscripts is not considerably big: dialectal forms and spoken language sentence structures dominate. Manuscript sources also register important aspects of dialects, reflect contemporary dialects usage, so it allows to conclude that those manuscripts have the potential to become an extensive research object of dialect linguists and language historians. [From the publication]

ISBN:
9786094111587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55957
Updated:
2019-01-29 18:49:12
Metrics:
Views: 28
Export: