Lietuviškų poterių ypatybės XVI–XVII a. tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškų poterių ypatybės XVI–XVII a. tekstuose
Alternative Title:
Peculiarities of Lithuanian prayers in the 17-18th centuries
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2003, t. 22, p. 239-260
Keywords:
LT
lietuviški poteriai XVI-XVII a.; poterių frazių raida.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama ištirti ir aprašyti poterių frazės raidą XVI-XVII a. raštuose. Lyginamos atskiros keturių pagrindinių poterių: Viešpaties maldos(Tėve mūsų), Angelo pasveikinimo (Sveika, Marija), Apaštalų tikėjimo išpažinimo (Tikiu Dievą Tėvą) ir Švč. Trejybės pagarbinimo (Garbė Dievui Tėvui) bei vadinamojo kryžiaus ženklo (žegnonės) frazės, vartotos XVI-XVII a. senuosiuose raštuose, su dabar esančiomis. Straipsniui medžiaga rinkta iš Prūsijos ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės rankraštinių bei spausdintų tekstų. Akademikas Zigmas Zinkevičius bene pirmasis susidomėjo lietuviškų poterių kilme bei raida. 2000 m. buvo išleista jo išsami kalbos mokslo studija "Lietuvių poteriai" - joje pateikiama lingvistinė poterių analizė. Lietuviškų poterių kilmė bei raida XVI-XVII a. tekstuose nurodoma tik bendrais bruožais. Atlikta analizė rodo, kad XVI-XVII a. rankraštiniuose ir spausdintuose tekstuose žegnonė ir lietuviškų pagrindinių maldų frazės gerokai įvairuoja. Poterių kalba dar nebuvo nusistovėjusi, vyravo daugybė variantų. Poteriai buvo ne tokie patys ne tik Prūsijoje ar Didžiojoje Lietuvoje, bet ir atskirose vyskupijose, be to, priklausė nuo konfesijos (katalikų, protestantų). Atskiras poterių frazes bei žegnonę veikė ne tik lenkų ar lotynų kalbų pavyzdžiai, bet jose išliko ir pirmykščio vertimo iš vokiečių kalbos elementų. Palyginti su vėlesniais amžiais šiuo laikotarpiu vartota ne tiek daug slaviškų žodžių ir konstrukcijų. Šalia vienos ar kitos svetimybės ar nelietuviško pasakymo palyginti dažnai pasitaiko ir tuomet gyvojoje kalboje turėti lietuviški atitikmenys.

ENThe article compares the phrases of four main prayers: Lord's Prayer (Our Father), Angel's Greeting (Hail Mary), the Apostles Creed (I Believe in God, the Father), and Worship of the Holy Trinity (Glory to God) and the Sign of the Cross, found in writings of the 17-18th centuries with those used today. The article was based on hand-written and printed texts from Prussia and the Grand Duchy of Lithuania. At that time the language of prayers had not been fixed and there is a great number of variations. [From the publication]The article makes attempts to examine and describe the development of prayer phrases in the letters of the 16th – 17th centuries. Individual phrases of four main prayers: the Lord’s Prayer (Our Father), the Angelic Salutation (Hail Mary), the Believers’ Prayer and the prayer honouring the Holy Trinity and the phrases of the so-called sign of the cross, used in the old writings of the 16th – 17th centuries are compared with the present-day ones. The materials for the article were collected from the manuscript and printed texts of Prussia and the Grand Duchy of Lithuania. Academician Zigmas Zinkevičius was the first to take interest in the origins and development of Lithuanian prayers. In 2000 the comprehensive linguistic research “Lietuvių Poteriai” by Zinkevičius was published. The research provides a linguistic analysis of prayers. The origins of Lithuanian prayers and their development in the 16th – 17th centuries are described in the texts only in general terms. The performed analysis shows that the sign of the cross and the phrases of the main Lithuanian prayers, contained in the manuscript and printed texts of the 16th – 17th centuries are quite different. The prayers’ language was not well established, there were multiple versions. The prayers were not the same as in Prussia or in Lithuania Major, they even differed by individual bishoprics, in addition they depended on the confession (Catholic or Protestant). Individual phrases of prayers and the sign of the cross were influenced not only by examples in the Polish and Latin languages, they also had elements of initial translations from German. Compared to later centuries, a relatively small number of Slavic words and constructions were used during the period. The existing Lithuanian equivalents were also quite frequent apart from barbarisms and non-Lithuanian expressions.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15547
Updated:
2018-12-20 22:58:15
Metrics:
Views: 87    Downloads: 4
Export: