Mokesčiai kaip teisės karegorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčiai kaip teisės karegorija
Alternative Title:
Taxes as legal phenomenon
In the Journal:
Teisė. 2006, t. 58, p. 125-133
Summary / Abstract:

LTDarnios mokesčių sistemos sukūrimas – kiekvienos valstybės siekis. Tam būtina turėti aiškų „mokesčių“ supratimą, kas leistų atskirti mokesčius nuo kitų valstybės pajamų gavimo instrumentų, griežtai apibrėžti mokesčių įstatymų taikymo ribas. Vadovaujantis šia nuostata straipsnyje nagrinėjami mokesčiai atsižvelgiant į Lietuvos įstatymuose įtvirtintą mokesčių supratimą plačiąja prasme. Teisingas mokesčių suvokimas neįmanomas neišsiaiškinus pagrindinių šio reiškinio požymių. Tai: visuotinis privalomumas, individualiai neatlygintinas pobūdis, negrąžintinumas, kt. Jų visuma leidžia apibrėžti mokesčius kaip įstatymais nustatytus visuotinai privalomus, individualiai neatlygintinus, negrąžintinus mokėjimus į biudžetą, kad gauti pajamas, reikalingas viešųjų interesų tenkinimui. Pažymėtina, kad Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtinta „mokesčio“ sąvoka yra pernelyg abstrakti, taikytina įvairiems mokėjimams, kurie neatitinka tikrosios mokesčių esmės, o tai neatitinka apmokestinimo aiškumo reikalavimo. Todėl vargu ar galima besąlygiškai sutikti su įstatymo leidėjo pozicija mokesčiams prilyginti valstybės rinkliavą, žyminį mokestį ir pan. Kita vertus, mokesčiai - tai teisėtas būdas, įgalinantis valstybę perimti dalį privačios nuosavybės ir panaudoti ją viešųjų interesų tenkinimui. Svarbu todėl, kad įstatymų leidėjas, įvesdamas naujus mokesčius, reformuodamas esamus, adekvačiai įvertintų visuomenės pasirengimą tokioms reformos ir galimybes, vadovaudamasis aiškiu mokesčių turinio supratimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokesčių teisė; Tax law.

ENEvery state seeks to develop a harmonious tax system. It requires a clear understanding of taxes, which would enable distinguishing taxes from other instruments of national income and establishing strict boundaries of the application of tax laws. Following this approach, the article examines taxes with regard to the general conception of taxes established in the laws of Lithuania. The correct understanding of taxes is impossible without distinguishing the following main features of this phenomenon: universal obligation, no individual compensation, irreclaimability, etc. The totality of these features allows defining taxes as legally required, universally mandatory, individually uncompensatable and irreclaimable payments to the budget in order to obtain the income necessary for the fulfilment of public interests. It should be noted that the concept of tax in the Law on Tax Administration is too abstract and may apply to various payments which do not fit the real nature of taxes, and that this does not meet the requirements of the transparency of taxation. Therefore, it is hardly possible to agree with the legislator’s position to equate state levies, stamp-duties etc. to taxes. On the other hand, taxes provide a legitimate way for the state to take over part of the private property and utilise it in fulfilling public interests. This is important because, when introducing new taxes and reforming the existing ones, the legislator must assess the public readiness and the opportunities for such reforms adequately and have a clear understanding of the essence of taxes.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5423
Updated:
2018-12-20 23:09:49
Metrics:
Views: 93    Downloads: 44
Export: