Sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimas 5-8 klasių mokinių požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimas 5-8 klasių mokinių požiūriu
Alternative Title:
Attitude of 5-8th form pupils of implementation of the healthy lifestyle education
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 319-329
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sveika gyvensena; Ugdymas; 5–8 klasių mokiniai; Healthy lifestyle; Education; 5-8th form pupils.
Keywords:
LT
Kūno kultūra ir sportas / Physical training and sports; Ugdymas / Education; Kūno kultūra / Physical training.
Summary / Abstract:

LTMokinių gyvensena dažnai lemia gyvenimo kokybę suaugus, todėl svarbu, kad nuo mažens būtų skiriamas ypatingas dėmesys jai ugdyti. Šio straipsnio tikslas – atskleisti 5-8 klasių mokinių požiūrį į sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimą mokykloje. Tyrimo tikslas konkretinamas uždaviniais: apibūdinti sveikos gyvensenos sampratą ir sveiką gyvenseną lemiančius veiksnius; apibrėžti sveikos gyvensenos ugdymo reglamentavimą; ištirti, koks mokinių požiūris į sveikos gyvensenos ugdymą ir kaip dažnai sveikos gyvensenos temos nagrinėjamos per dalykų pamokas. Straipsnyje keliami šie probleminiai klausimai: kas formuoja mokinių požiūrį į sveiką gyvenseną, koks mokinių požiūris į sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimą bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant atsakyti į probleminius klausimus, atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė ir empirinis tyrimas – bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių (N = 817) anoniminė anketinė apklausa. Mokslininkų vykdomi sveikos gyvensenos tyrimai atskleidžia, kad dalies mokinių gyvensena nėra palanki jų sveikatai ir ne visada atitinka sveikos gyvensenos principus. Kadangi mokinių elgsena, jų požiūris į sveiką gyvenseną dažnai lemia gyvenimo kokybę suaugus, svarbu kuo anksčiau skirti ypatingą dėmesį jai ugdyti.Mokinių požiūrio į sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimą empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad nors daugiau kaip pusė tyrime dalyvavusių mokinių teigė, jog sveikos gyvensenos ugdymas dažniau vyksta pamokų nei kitos ugdomosios veiklos metu, vis dėlto ugdymo procesas (pamokos, sporto būreliai), pasak beveik pusės mokinių, daro tik vidutinę įtaką jų požiūrio į sveiką gyvenseną formavimui(si); daugiau kaip pusė mokinių nurodė, kad sveikos gyvensenos temos dažnai įtraukiamos tik į gamtamokslio ugdymo, kūno kultūros ir technologinio ugdymo turinį ir procesą; per įvairių dalykų pamokas bei neformalaus ugdymo metu dažniau aptariamos tokios temos kaip sveika mityba, asmens higiena, aplinka ir sveikata, fizinis aktyvumas, nelaimingų atsitikimų prevencija; pasak beveik pusės mokinių, rečiausiai integruojamos sveikos gyvensenos temos – protinė sveikata ir stresas, laisvalaikio ir poilsio racionalus organizavimas, odos ir plaukų priežiūra. [Iš leidinio]

ENPupils’ behavior and their attitude towards healthy lifestyle frequently determine the quality of adult life; therefore, it is important to pay particular attention to attitude formation and development of healthy lifestyle. The aim of the current article is to disclose pupils’ attitude to healthy lifestyle and its development. The aim of the research is concretized by the following objectives: to define the conception of healthy lifestyle and its determinant factors; to reveal pupils’ attitude towards the formative factors of healthy lifestyle and compare the opinions of boys and girls; to explore how pupils evaluate integration of the topics on healthy lifestyle into the subjects of general education. The article raises the following problem-based questions: what forms pupils’ attitude towards healthy lifestyle? What is pupils’ opinion on the development of healthy lifestyle in a comprehensive school? Pursuing to answer the aforesaid questions, analysis of scientific literature and empirical research, which included anonymous questionnaires for 5-8th formers of comprehensive schools (N = 817), have been conducted. Scientific research on healthy lifestyle revealed that the lifestyle of a part of pupils is not beneficial to their health and does not always comply with the principles of healthy lifestyle. Pupils’ behaviour and their attitude towards healthy lifestyle often determine the quality of their adult life; therefore, it is important to pay particular attention to the development of healthy lifestyle as early as possible.The results of the empirical research of pupils’ attitude towards healthy lifestyle and its development showed that despite the fact that teaching of healthy lifestyle occurs mostly during classes rather than other educational activity, almost half of the respondents claimed that the process of education (lessons, sport circles, etc.) produces only a medium impact on the formation of their attitude towards healthy lifestyle. More than a half of the respondents pointed out that topics related to healthy lifestyle are frequently integrated only into the curriculum and teaching process of natural sciences, physical education and technologies. Nearly half of the respondents maintained that different topics of healthy lifestyle are only occasionally integrated into the subjects of general education. In this regard, the following topics can be distinguished: healthy eating, personal hygiene, environment and health, physical activity and prevention of accidents. According to nearly half of the respondents, the least frequently integrated topics on healthy lifestyle include mental health and stress, rational organization of leisure and recreation, as well as skin and hair care. [From the publication]

DOI:
10.13165/SD-13-12-2-10
ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53284
Updated:
2018-12-17 13:42:22
Metrics:
Views: 57    Downloads: 10
Export: