Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos
Alternative Title:
Developing negotiation competencies of business management students: structural and content dimensions
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2013, t. 14, Nr. 4, p. 346-357
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vadybinės kompetencijos; Derybinės kompetencijos; Į studentus orientuotos studijos; Kompetencijomis grindžiamas ugdymas; Management competences; Negotiation competences; Student-centred studies; Competency-based education.
Keywords:
LT
Derybinės kompetencijos; Į studentus orientuotos studijos; Ugdymas / Education; Vadybinės kompetencijos; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymu, aptariant struktūros ir turinio problemas. Atskleidžiami ir apibūdinami verslo vadybininkų derybinių kompetencijų struktūriniai elementai: asmeninės savybės, asmens vertybės, nuostatos, požiūriai, žinios, gebėjimai, mokėjimai, emocinis intelektas, charizma. Aptariami individualizuoto darbo su studentais, į studentus orientuotų studijų organizavimo principai ir prielaidos ryšium su vadybinių ir derybinių kompetencijų ugdymu. Straipsnyje pateiktiems derybinių kompetencijų struktūriniams elementams būdinga tai, kad jų turinys gali būti planingai, sistemingai ir holistiškai plėtojamas. Tuo tikslu išryškinamos sritys, kryptys, kuriomis verslo vadybos studentų derybinės kompetencijos turėtų būti ugdomos. Siekiant efektyvesnio verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymo, argumentuojamas būtinumas pereiti nuo mokymo, paremto žiniomis grindžiamu ugdymu (angl. knowledge based approach), prie mokymosi paradigmos, kurioje ugdymas grindžiamas kompetencijomis (angl. competence based approach): vertinant mokymosi kaip procesą, apimantį studentų mąstymo, suvokimo, jausmų, emocijų, elgsenos procesus ir jų pokyčius mokymosi metu, akcentuojant studento kaupiamą patirtį kaip reikšmingo ugdymo procesui, atskleidžiant jo gebėjimų (matyti, patirti, suvokti, suprasti, įsisavinti, išmokti) augimą realioje ar mokymosi procese imituojamoje veikloje. [Iš leidinio]

ENPaper discusses problems related to negotiation skills ofthe students of business administration and deals with the issues of structure and content. The article discloses and describes the structural elements of negotiation skills acquired by business managers: personal characteristics, values, attitudes, background, skills, abilities, emotional intelligence and charisma. The article also focuses on individual work with students, the principles of student-centred learning and assumptions about developing managerial and negotiation skills. The paper looks at the structural elements of negotiation skills and emphasizes its content can be developed with reference to a planned, systematic and holistic approach. For this purpose, the areas and fields where the bargaining skills of business management students should be developed have been highlighted. In order to more effectively develop negotiation skills of business management students, an argument for the necessity of shifting from teaching supported by knowledge-based education (knowledge-based approach) to the learning paradigm where education is based on competences (competency-based approach) has been put forward: assessing learning as a process involving student thinking, perception, feelings, emotions, behavioural processes and their changes during the process of training with an emphasis on accumulated student experience significant to the meaningful educational process thus revealing the growth of his/her skills (to observe, experience, understand, assimilate, learn) in red or simulated learning activities. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52419
Updated:
2018-12-18 14:08:57
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: