Draudimo teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo teisė
Alternative Title:
Insurance law
Publication Data:
Vilnius : Teisės institutas, K. Jovaišo personalinė įmonė, 2005.
Pages:
852 p
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance.
Summary / Abstract:

LTDraudimo teisė – sparčiai besivystanti kompleksinė teisės šaka. Kiekvienoje nacionalinės teisės sistemoje šios šakos normos yra išbarstytos po įvairius teisės šaltinius, todėl jas būtina inventorizuoti ir susisteminti. Geriausias sprendimas – draudimo teisės normų sistematizacija kodekso forma. To neįmanoma padaryti vien įstatymų sisteminimo technikos priemonėmis - kiekviena rimta kodifikacija pirmiausia turi būti grindžiama bendrosios teisės teorijos žiniomis bei geru konkrečios teisės šakos normų sisteminių ryšių suvokimu. Tyrimo svarbiausias tikslas – Lietuvos Respublikos draudimo teisės sistemos analizė jos raidos perspektyvų požiūriu. Darbą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateikiamas teorinis įvadas į draudimo teisę. Jame analizuojami draudimo teisės šaltiniai, institutai ir principai, aptariami kiti bendrieji draudimo teisės klausimai, įgalinantys suprasti draudimo teisės sisteminės sandaros esmę bei įvertinti jos normų sėkmingos kodifikacijos prielaidas. Antroji dalis – draudimo teisės normų sąvadas. Remdamiesi teorinio tyrimo metu gautais rezultatais, autoriai sudarė Lietuvos Respublikos draudimo teisės normų klasifikatorių. Nuo bendrųjų nuostatų nuosekliai einama prie konkrečių teisinio reguliavimo sričių, atskirų draudimo teisės institutų. Vadovaujantis protingo pakankamumo principu, pateikiami svarbiausi Lietuvos draudimo teisės šaltiniai, kurie yra susisteminti ne tik pagal teisinio reguliavimo turinio sritis, bet ir sugrupuoti atsižvelgiant į du formalius kriterijus – teisės aktą išleidusios institucijos vietą valdžios hierarchijos sistemoje bei akto išleidimo datą. Leidinys skirtas teisės mokslininkams ir studentams, studijuojantiems draudimo teisę ar kitus su verslo teisiniu reguliavimu susijusius dalykus. Jis taip pat turėtų būti vertingas ir draudimo veiklos praktikams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Draudimas; Insurance; Insurance right.

ENInsurance law is an integrated branch of law that is undergoing rapid development. Every national legal system has the norms of this branch scattered throughout different sources of law and therefore they must be taken stock of and arranged in a systematic order. The best solution to that is the systematisation of insurance law norms in a code. This cannot be done only with the tool to systemise laws – every serious codification first of all must be based on general law theory knowledge and good command of the systematic ties within the specific branchy of law. The main goal of the study is an analysis of the insurance law system of the Republic of Lithuania in terms of the outlook of its development. The thesis consists of two parts. Part one consists of a theoretical introduction to insurance law. It analyses the sources, institutes and principles of insurance law, discusses other common insurance law matters that allow the reader to understand the essence of the systematic composition of insurance law and appraise the presumptions of successful codification of its norms. Part two contains a summary of insurance law norms. Following the results of the theoretical study, the authors compiled a classifier of norms of insurance law of the Republic of Lithuania. From the general stipulations, they move to specific areas of legal regulation, individual institutes of insurance law. The publication is designed for law scientists and students of insurance law and other subjects related to legal regulation of business. It should also be useful to insurance practitioners as well.

ISBN:
9955934646
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5231
Updated:
2013-04-28 16:12:47
Metrics:
Views: 42
Export: