Activities of a manager in optimization of a social pedagogue's work in child care homes: opinion of social pedagogues

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Activities of a manager in optimization of a social pedagogue's work in child care homes: opinion of social pedagogues
Alternative Title:
Vadovo veikla optimizuojant socialinio pedagogo darbą vaikų globos namuose: socialinių pedagogų nuomonė
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Direktorius; Socialinis pedagogas; Vadovas; Vaikų globos namai; Veiklos optimizavimas
EN
Child care home; Manager; Optimization of activities; Social pedagogue
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo objektas - vaikų globos namų vadovo veikla, optimizuojant socialinio pedagogo darbą vaikų globos namuose. Tyrimo tikslas – atskleisti vadovo veiklos galimybes, optimizuojant socialinio pedagogo darbą vaikų globos namuose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų (content) analizė, apklausa raštu siekiant išsiaiškinti vaikų globos namų socialinių pedagogų požiūrį į vadovo veiklą optimizuojant veiklą vaikų globos namuose. Tyrimui buvo pasirinktas anketinės apklausos metodas, skerspjūvio tyrimo dizaino tipas, padedantis gauti tokį „paveikslą“, koks jis yra tyrimo momentu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje iš viso veikia 103 vaikų globos namai (įregistruoti kaip valstybiniai, privatūs arba labdaros fondai). Tyrime dalyvavo 63 Klaipėdos apskrities vaikų globos namų (iš viso 14 institucijų) socialiniai pedagogai. Iš viso buvo išdalinti 84 klausimynai vaikų globos namų socialiniams pedagogams, iš kurių buvo tinkamai užpildyti 63 klausimynai (klausimynų grįžtamumas 75 proc.). Tyrimas atliktas 2011 metų rugsėjo-spalio mėn. 15 viso buvo apklausta 42,86 proc. vyrų ir 57,14 proc. moterų. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą buvo įgiję 37,5 proc. apklaustų socialinių pedagogų, neuniversitetinį - 33,65 proc. respondentų, o 23,08 proc. apklaustųjų buvo įgiję aukštesnįjį išsilavinimą. Daugiausia respondentų sudarė asmenys dirbantys 5-10 metų bei 11-15 metų, tokių respondentų buvo atitinkamai 42,86 proc. ir 34,92 proc. tik nedidelė dalis respondentų yra išdirbę 16-20 metų ar daugiau nei 21 metus. Duomenys rinkti naudojant klausimyną su 35 uždaro, atviro ir pusiau uždaro tipo klausimais, kurie buvo suskirstyti į 4 blokus. Pirmą bloką sudaro klausimai apie vaikų globos namų vadovo veiklą ir jo vaidmenį, savybes, kuriomis jis pasižymi.

ENAntrą bloką sudaro klausimai apie vaikų globos namų vadovo žinias apie socialinio pedagogo veiklą vaikų globos namuose. Trečias klausimų blokas orientuotas į vaikų globos namų vadovo vaidmenį optimizuojant socialinio pedagogo veiklą. Šis klausimų blokas leidžia ištirti vaikų globos namuose dirbančių socialinių pedagogų siūlymus bei pageidavimus dėl jų veiklos optimizavimo vaikų globos namuose. Ketvirtasis blokas – sociodemografiniai respondentų duomenys. Duomenys buvo analizuojami naudojantis statistinės duomenų analizės programiniu paketu SPSS for Windows 13.0. Taikyta content analizė, dichotomijų ir kelių atsakymų analizė, atliekama Spearmen's koreliacija. Ryšys tarp kintamųjų laikomas statistiškai reikšmingu, jei koreliacijos koeficientų atitinkanti p reikšmė yra mažesnė už 0,05. [...] [From the publication]Issue of activities of a manager in optimization of work of social pedagogues in child care homes is discussed in the article. A child care home manager is responsible for the children's welfare, their successful socialization and integration in the society. He seeks for favourable results of this institution by ensuring relationship based on cooperation. He takes care of impromevement of employees, provision of proper working and development conditions, cooperation with other institutions. When resolving these and other issues of children welfare a manager becomes the main person initiating optimization of employees' activities. The following question arises: what are activities of a manager in optimization of work of a social pedagogue in a child care home? The aim of this article is to disclose possibilities of managers' activities in optimizations of work of a social pedagogue in child care homes. A research was carried out for achievement of the aim wherein a total of 63 social pedagogues of Klaipėda child care homes participated (a total of 14 institutions). The research disclosed that social pedagogues are not satisfied with the current role of a manager in optimization of activities of a social pedagogue. The optimization of activities of a social pedagogue is manifested at work with learners and their groups when seeking for professional and personal development of a social pedagogue and organization of preventive work. A manager tends to leave optimization of activities of a social pedagogue to the very employees. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52016
Updated:
2018-12-17 13:38:38
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: