Komandinio (multidisciplininio) socialinio darbo modelio samprata bei diegimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinio (multidisciplininio) socialinio darbo modelio samprata bei diegimas Lietuvoje
Alternative Title:
Introduction and conception of the model of team (multidisciplinary) social work in Lithuania
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 88-93
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work; Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTViena iš aktualių problemų Lietuvoje – modernios, lanksčios ir adekvačios socialinio darbo sistemos sukūrimas, kurios pagrindiniu veiklos principu turėtų tapti ,,sistemos atvirumas“, t.y. socialinių darbuotojų bendradarbiavimas su įvairių sričių specialistais, sprendžiant visuomenės problemas. Remiantis Skandinavijos šalių patirtimi, Lietuvoje pastaraisiais metais imtas taikyti komandinis (multidisciplininis) socialinio darbo modelis, kuris mums yra pakankamai naujas ir nespėjęs atskleisti visų savo galimybių. Šio darbo tikslas – atskleisti komandinio (multidisciplininio) modelio teorinius aspektus bei šio modelio taikymą socialinio darbo praktikoje. Naudojant standartizuotos uždaro tipo anketinės apklausos metodą buvo apklausti socialiniai darbuotojai, dirbantys globos įstaigose, mokyklose, socialinių paslaugų skyriuose ir kitose sferose. Apklausos rezultatai parodė, kad tiriamieji nepakankamai susipažinę su komandinio (multidisciplininio) socialinio darbo modeliu ir jo praktiniu taikymu, kad jiems vis dar trūksta žinių apie šį modelį. Galima išskirti tokius komandinio darbo modelio tipus, taikomus Lietuvoje: mišrų multidisciplininį (77 proc.), netiesioginį multidisciplininį (18 proc.), tiesioginį nemultidisciplininį (5 proc.). Socialiniai darbuotojai didžiausią reikšmę teikia darbuotojų dalykinės kompetencijos ir asmeninių savybių dermei. Dauguma socialinių darbuotojų sėkmingo komandinio darbo sąlygomis įvardija tinkamą mikroklimatą, aiškiai suformuluotus tikslus ir uždavinius, tinkamą komandos sudėtį, pasidalijimą vaidmenimis, atsakomybę ir suderintas procedūras. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis darbas; Komandinis darbas; Multidisciplininis modelis; Social work; Team working model; Multidisciplinary working model.

ENOne of the most important problems in Lithuania is the creation of a modern, flexible and adequate system of social work, based on the principle of the openness of the system, i.e. the cooperation of social workers with various specialists in solving social problems. Following the experience of the Scandinavian countries, Lithuania has recently began applying the (multi-professional) social teamwork model, which is still relatively new to us and has not yet had time to shows all of its potential. This study aims to discuss the theoretical aspects of the teamwork model and the application of this model in the practice of social work. Using standardised closed-ended questionnaire response format, a survey of social workers working in care institutions, schools social service offices and other areas was made. The results of the survey indicated that respondents had insufficient knowledge of the (multi-professional) social teamwork model and its application in practice. The following types of teamwork model are found in Lithuania: mixed multi-professional (77%), indirect multi-professional (18%), and direct non-multi-professional (5%). Social workers assigned the most importance to the combination of professional competence and personal qualities of the employees. Most social workers name the following conditions for successful teamwork: good microclimate, clearly formulated goals and tasks, suitable team composition, the distribution of roles, responsibility and well-tuned procedures.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2323
Updated:
2018-12-20 23:05:27
Metrics:
Views: 150    Downloads: 40
Export: