Muzikinio ugdymo stiprinimas populiariąja muzika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinio ugdymo stiprinimas populiariąja muzika
Alternative Title:
Increasing effectiveness of musical education by popular music
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 110, p. 87-95
Keywords:
LT
Vertybinis ugdymas; Vertybinės nuostatos; Populiarioji muzika.
EN
Value based education; Attitudes of moral values; Popular music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos muzikinio ugdymo stiprinimo galimybės puoselėjant jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybines nuostatas integruojant populiariąją muziką: pagrindžiant jas pedagoginės minties bei psichologinėmis raidos teorijomis, remiantis tyrimo rezultatais, aptariamos mokinių muzikinės veiklos ir vertybinių nuostatų formavimosi sąsajos bei tobulinimo galimybės. Vertybių svarba ugdymo procese yra akivaizdi daugelio šalių švietimo politikos strategams bei praktikams. Vertybinės nuostatos įvardijamos prioritetiniais uždaviniais strateginiuose dokumentuose ir atliepia naujus iššūkius švietimui – sparčią mūsų šalies socialinio ir ekonominio gyvenimo kaitą bei besiplečiančias galimybes įgyvendinti švietimo naujoves. Todėl, keliant ugdymo tikslus, svarbu atsižvelgti į visus veiksnius, galinčius daryti poveikį juos įgyvendinant, išlaikant paties mokinio santykį su pažįstama tikrove. Šiame kontekste pradinis muzikinis ugdymas patraukliomis veiklos formomis, integruojant populiariąją muziką, gali padėti puoselėti mokinio vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių bei supratimo plėtotę integraliam ugdymo procese. Problemos aktualumą lemia jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių domėjimasis populiariąja muzika ir prieštaringai vertinamas jos poveikis. Žvelgiant į šių laikų asmeninius ir profesinius siekius suvokti populiariosios muzikos vertybinį patrauklumą, kuris tenkina mokinių poreikius, išsiskiria viena aktualių šiuolaikinės muzikos pedagogikos problemų – jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinių nuostatų ugdymas aktyviai integruojant populiariąją muziką.Mokslinės literatūros analizė pagrindė, kad populiarioji muzika yra savitas sociokultūrinis veiksnys, vidinių jėgų raiškos šaltinis, todėl jos įtraukimas į ugdymo procesą gali padėti patenkinti mokinių saviraiškos ir saviugdos poreikius, skatinti jų vertybinį įprasminimą. Taigi, pedagoginės minties ir įvairių raidos teorijų kontekste pateikiamas vienas iš būdų muzikiniam ugdymui stiprinti: įžanginis mokytojo žodis, paruošiantis mokinius muzikos kūrinio / muzikinės veiklos suvokimui→muzikos intonacijų atpažinimas, kūrinio išgyvenimas→muzikinių potyrių įvardijimas nusakant suvoktą asmeninę prasmę→virtualios dorinio turinio situacijos modeliavimas→sprendimų priėmimas→vertinimas→atitinkamas suvokimas ir kt. Šie veiksniai neabejotinai stiprina muzikinio ir vertybinio mokinio pasaulio brandumą. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad asmeninės prasmės metodas priimtinas ir veiksmingas jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinėms nuostatoms ugdyti pasitelkiant populiariąją muziką. Asmeninio prasmingumo idėjos taikymas pradiniame muzikiniame ugdyme skatina vaiką susimąstyti ir suvokti dvasinio pasaulio jausmų ir minčių sąsajas. Asmeninės prasmės metodu atskleidžiamas ne tik pa- žinimo individualumas, bet ir suvokėjo pozicija, jo aksiologinė nuostata. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENArticle investigates the opportunities of musical education effectiveness increase by fostering attitudes of moral values for young schoolchildren by integrating a popular music. The attitudes of moral values are based on the context of pedagogical thoughts and theories of psychological development; following the research results the relations and opportunities of improvement of schoolchildren musical activities and attitudes of moral values are being discussed. The importance of values in the process of education is obvious for most of the education policy-makers and practicians of different countries. The attitudes of values are a priority goal in strategic documents and respond new challenges for education, i.e. rapid changes of country’s social and economical areas as well as growing opportunities for implementing educational innovations. Therefore, while raising educational goals, it is important to consider all the factors which could influence them, as well as maintain a schoolchild’s relation with the perceived reality. In this context primary musical education with it’s attractive forms of activities while integrating popular music, could contribute to the development for the integral educational process of a schoolchild‘s attitudes of moral values, competences, knowledge and perception. The relevance of the issue is young schoolchildren interest in popular music and controversial attitudes towards it’s influence. Looking to modern personal and professional ambitions, considering the attractiveness of popular music, which corresponds the demands of schoolchildren, the problem of modern music pedagogy is young children’s education of attitudes of moral values by actively integrating a popular music.The analysis of scientific literature reveals that popular music is a distinctive sociocultural factor, a source of internal force expression; therefore, it’s involvement to the process of education could satisfy the demands of schoolchildren self-expression and self-education, stimulates it’s value based importance. Thus, in the context of pedagogical thoughts and theories of psychological development, the effectiveness of musical education could be increased in the following way: an introductory teacher’s speech, to familiarize schoolchildren with the perception of music composition / musical activity→an identification of music intonations, an experience of music→an outline of musical experience by telling a perceived personal meaning→modelling of virtual situation of moral content→decision making→evaluation→an appropriate perception and etc. These are the factors that positively enhance a schoolchild‘s maturity of musical and value based perception. The research results reveal that a method of personal meaning is accepted and efficient for education of attitudes of moral values by popular music of young schoolchildren. The application of the idea of personal meaningfulness for primary musical education, stimulates a child’s reflections and perception of relation between spiritual feelings and thoughts. A method of personal meaning reveals not only an individuality of knowledge, but also a perceivers position, his axiological attitude. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51609
Updated:
2018-12-17 13:37:48
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: