Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikybės samprata ir vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio ideologijoje
Alternative Title:
Catholicism: concept and role in the ideology of young Catholic movement
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2013, 75, p. 131-143
Keywords:
LT
Antanas Maceina; Atviroji katalikybė; Ekskliuzyvizmas; Ekumenizmas; Inkliuzyvizmas; Katalikybė; Katalikų akcija; Maceina, Antanas; Organiškoji valstybė; Pliuralizmas; Sąžinės laisvė; Tradicinė katalikybė.
EN
Antanas Maceina; Catholic action; Catholicism; Ecumenism; Exclusivism; Freedom of thought; Inclusiveness; Maceina, Antanas; Open Catholicism; Organic state; Pluralism; Traditional Catholicism.
Summary / Abstract:

LTXX a. ketvirtajame dešimtmetyje į Lietuvos visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą įsiliejo visa eilė talentingų jaunų katalikų intelektualų (Pranas Dielininkaitis, Ignas Skrupskelis, Juozas Ambrazevičius (J. Brazaitis), Antanas Maceina ir daugelis kitų). Jų siekius ir ideologinius principus išreiškė 1936 m. paskelbta deklaracija „Į organiškosios valstybės kūrybą”, kurios idėjų pagrindu susikūrė katalikiškasis sąjūdis, istoriografijoje vadinamas jaunųjų katalikų sąjūdžiu (JKS). Katalikų elitui priklausę ir Katalikų akcijos (KA) doktrina besivadovavę jaunieji katalikai prioritetą teikė lietuvių tautos stiprinimui bei šalies modernizavimui. JKS katalikybės samprata analizuojama pasitelkiant tradicinės ir atvirosios katalikybės distinkciją, jų santykį XX a. išreiškiant ekskliuzyvizmo – inkliuzyvizmo – pliuralizmo schema. Daroma išvada, kad JKS katalikybė priskirtina inkliuzyvizmui, t. y. tai buvo atvira katalikybė, pačių jaunųjų katalikų vadinta plačiąja, pasižyminti kristocentriškumu, ekumeniškumu, bendruomeninio prado ir pasauliečių vaidmens iškėlimu. Tokia katalikybės samprata leido jauniesiems katalikams angažuotis tautiškumui ir socialiniam radikalumui. [Iš leidinio]

ENIn the 4th decade of the twentieth century a number of talented young Catholic intellectuals (Pranas Dielininkaitis, Ignas Skrupskelis, Juozas Ambrazevičius (J. Brazaitis), Antanas Maceina and many others) joined the Lithuanian social and cultural life. Their ambitions and ideological principles were declared in the Declaration „To the creation of organic nation” the ideas of which formed the basis for the Catholic Movement in historiography called the Young Catholic Movement (YCM) in 1936. Young Catholics, who did not belong to Catholic elite and followed the doctrine of Catholic Action (CA), prioritized the strengthening of Lithuanian nation and modernization of the country. Catholic concept of YCM is analysed through traditional and open distinction in Catholicism, the relation with expression of exclusivism – inclusiveness – pluralism scheme in the twentieth century. The conclusion can be drawn that YCM Catholicism is attributed to inclusiveness, i.e. it was open Catholicism, which was called wide, characterized by the Christ-centring, ecumenism, spring of community and the elevation of the role of secularism by Young Catholics themselves. This concept of Catholicism enabled the young Catholics to turn to nationalism and social radicalism. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50053
Updated:
2020-07-28 20:26:14
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: