Moksleivių požiūris į laiko sąnaudas namų darbams atlikti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių požiūris į laiko sąnaudas namų darbams atlikti
Alternative Title:
Standpoint of pupils to time expenditures for the conduct of home works
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 89-92
Keywords:
LT
Mokykla / School; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma atskleisti, kiek laiko (vidutiniškai) IX(X) ir XII klasių moksleiviai skiria ir turėtų skirti namų darbams atlikti. Keliami šie uždaviniai: a) nustatyti, kiek laiko mokiniai skiria namų darbams atlikti; b) atskleisti, kiek laiko moksleiviai turėtų namuose dirbti, norėdami atlikti visas mokytojų skirtas užduotis; c) įvertinti moksleivių laiko sąnaudų namų darbams atlikti kaitą tiriamuoju laikotarpiu (1995 ir 2003 m.). Siekiant tyrimo tikslų, buvo taikyta teorinė literatūros ir švietimo sistemos dokumentų analizė, istorinė lyginamoji švietimo sistemos kaitos analizė, anketinė apklausa bei trianguliacijos metodas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vykdant švietimo reformą (keičiant ugdymo turinį) moksleiviai perkraunami. Tyrimu nustatyta, kad 1995 m. daugiausia moksleivių, besimokančių IX klasėje namuose dirbo apie 1 valandą; 2003 m. kas trečias X klasės moksleivis namų užduotis atliko ilgiau nei 2 valandas. 1995 m. apie 60 proc. abiturientų namų darbams atlikti skyrė apie 3 (ir daugiau) valandas, o 2003 m. 65,7 proc. XII klasėje besimokančių moksleivių namuose dirbo kasdien (vidutiniškai) po tris keturias valandas. Egzistuoja neatitikimas tarp laiko, kurį mokiniai skiria užduotims atlikti, ir laiko, kurio reikėtų norint atlikti visas mokytojų skirtas užduotis. Tiriamuoju laikotarpiu moksleivių laiko sąnaudos namų darbams atlikti išaugo. Atliktas tyrimas leidžia numatyti sritis kitiems tyrimams bei priemones šios problemos sprendimui.Reikšminiai žodžiai: Namų darbai; Moksleivių krūvis; Moksleivių perkrovimas; Ugdymo turinys; švietimo reforma; Home work; Pupil's load; Pupil's overloading; Content of upbringing; Education reform.

ENThe article makes attempts to reveal the time (on the average), spent by school students of the 9th (10th) and 12th forms for doing their homework and the time they should spend on that activity. The following tasks are raised: a) identification of the time, spent by school students for doing their homework; b) revealing the time the school students should spent for homework in order to complete all the tasks, assigned by the teachers; c) evaluation of the changes of the time, spent by school students for doing their homework during the time period in question (in 1995 and in 2003). For the purpose of reaching the goals of the study, the following methods were applied: theoretic analysis of literature and the documents of the educational system, historical comparative analysis of the changes of the educational system, questionnaire survey and the method of triangulation. The results of the study revealed that when executing the reform of education (i. e. when changing the content of education) the school students are overloaded. The study established that in 1995 most school students of the 9th form spent about one hour for their homework; in 2003 every third school student of the 10th form spent more than two hours for his homework. In 1995 about 60 per cent of 12th form school students dedicated three and more hours for their homework and in 2003 65.7 per cent of 12th form school students spent three-four hours for their homework a day on the average. There exists an imbalance between the time, spent by school students for performing of the tasks and the time that should be spent in order to perform all the tasks, assigned by teachers. The time, spent by school students for doing their homework during the time period under study has increased. The performed study allows for foreseeing the areas for other studies and the tools for resolution of the problem.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4776
Updated:
2018-12-17 11:38:54
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: