Baltų kultūros regionas : mitas ar realybė?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų kultūros regionas: mitas ar realybė?
Alternative Title:
Baltic cultural region: myth or reality?
In the Journal:
Kultūros barai. 2005, Nr. 8-9, p. 7-12
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltai; Baltų kultūros regionas; Identitetas; Kalba; Kultūra; Latvių kultūra; Lietuvių kultūra; Lingvistiniai bruožai; Senoji religija; Baltic cultural region; Balts; Culture; Idetity; Language; Latvian Culture; Linguistic features; Lithuanian Culture; Old religion.
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Baltai / Balts; Baltų kultūros regionas; Kalba; Kultūra / Culture; Latvių kultūra; Lietuvių kultūra; Lingvistiniai bruožai; Senoji religija; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Baltų kalbos / Baltic languages.
EN
Baltic cultural region; Idetity; Language; Latvian Culture; Linguistic features; Lithuanian Culture; Old religion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama bendro baltų kultūros regiono egzistavimo prielaida, siekiama nustatyt šio regiono tapatybę ir raidos perspektyvas. Lokalizuojant baltų teritorijas, paprastai remiamasi tais laikais, kai baltų pagoniškasis pasaulis susiduria su Vakarų krikščionybe. Tokiu būdu definuotos baltų šalys apima dabartinės Latvijos ir Lietuvos, buvusios Prūsijos teritorijas, bei atskirus Lenkijos, Gudijos ir kaimyninius Rusijos regionus. Straipsnyje, remiantis reikšmingiausiais tyrinėjimais, pristatomi baltų kalbos, religijos, tautosakos, kultūros bendrumai ir skirtumai. Baltų lingvistinė erdvė daug labiau susiskaidžiusi negu slavų, tad ryškūs skirtumai regimi ne tik tarp Rytų ir Vakarų baltų, bet ir tarp atskirų Rytų baltų narių – latvių ir lietuvių kalbų. Hipotezė apie vieningą pagoniškąją baltų religiją yra sunkiai įrodoma, nors egzistuoja ir bendri elementai, net ištisi jų sluoksniai. Norberto Vėliaus veikalas „Senovės baltų pasaulėžiūra“, kurioje įvairiems visos baltų teritorijos tradicinės kultūros aspektams analizuoti naudojami struktūralistiniai metodai, yra vienas pagrindinių tyrinėjimų baltų bendrystei apibrėžti. Autorius, remdamasis faktais, išryškina atskirų šio regiono dalių tarpusavio sąsają, kuri tam tikroje perspektyvoje gali būti traktuojama kaip supraetninės kultūros arealas. Tolesnė baltų kultūrų raida apžvelgtina krikščioniškosios Europos kontekste. Aktualizuojama panbaltiškumo sąvoka, kurią galima būtų apibrėžti kaip pažiūrą apie pirminės kūrybinės dvasios gyvavimą giminiškų baltų tautų bendrystėje ir jos panašias apraiškas tautos dvasinėje kūryboje.

ENThe article examines the assumption of common existence of Baltic culture in the region, aims to set out the identity of the region and its perspectives of development. While localizing the Baltic areas, it is usually based on times when the Pagan Baltic world confronts the Western Christianity. The Baltic countries, which are defined in such way, include the current territories of Latvia and Lithuania, the former Prussia, as well as separate regions of Poland, Belarus and neighboring Russia. The article, based on the most significant studies, presents the commonalities and differences of Baltic languages, religions, folklore. The Baltic linguistic space is much more divided than the Slavic one, so there are notable differences not only between the Eastern and Western Baltic nations, but also between the separate Eastern Baltic members - Latvian and Lithuanian languages. A hypothesis about a unified pagan religion in the Baltic region is difficult to prove, although there are common elements, even their entire layers. Norbertas Vėlius wrote a paper "Ancient Baltic worldview", for which structuralist methods are used to analyze various aspects of traditional cultures in the Baltic territories, and it is one of the main researches meant to define the commonalities of the Baltic tribes. The author, based on facts, highlights the interrelation between the individual parts of the region, which in a certain perspective could be regarded as a supra-ethnic cultural area. The further development of the Baltic cultures is overlooked in the context of the Christian Europe. The concept of pan-Baltic is actualized, and it can be defined as a view of the original creative spirit life in communion of Baltic nations and its similar manifestations in the spiritual works of a nation.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46713
Updated:
2020-03-05 14:48:38
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: