Bishop Józef Kazimierz Kossakowski at the Four Years' Diet

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bishop Józef Kazimierz Kossakowski at the Four Years' Diet
Alternative Title:
Vyskupas Juozapas Kazimieras Kosakovskis Ketverių metų seime
In the Book:
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Dvasininkija / Clergy; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTNegarbinga Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio mirtis kartuvėse 1794 m. gegužės 9 d. meta šešėlį nešališkam jo veiklos ir pasisakymų vertinimui platesniame vyskupo gyvenamojo laikotarpio kontekste. Straipsnyje gilinamasi į vyskupo politinę ir publicistinę veiklą Ketverių metų seimo laikotarpiu, t. y. laikotarpiu nuo J. K. Kosakovskio „Atsiminimų" pabaigos („Atsiminimai" baigiami 1787 m.) iki pakankamai gerai išanalizuoto vyskupo vaidmens kontrrevoliucinėse 1792-1793 m. konfederacijose. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad aptariamu laikotarpiu J. K. Kosakovskis ir toliau siekė savo tikslų: iš pradžių Rusijos ambasadoriaus padedamas tikėjosi gauti pelningas Krokuvos arba Vilniaus vyskupystes bei vedė derybas dėl įvairių kitų beneficijų. Kita vertus, jis apskritai konstruktyviai veikė seimo darbą ir vyskupų kolegiją, neretai savo pastangomis prisidėdavo prie kompromisinių sprendimų priėmimo. Nuosekliai, remdamasis svariais argumentais, gynė Bažnyčios nuosavybę ir baudžiavinius valstiečius nuo bajorų žemionių interesų rėmėjų. Lygiai taip pat atkakliai laikėsi nuostatos išsaugoti valdovo rinkimus - net ir tuomet, kada laikinai buvo parėmęs Gegužės 3 d. konstituciją. Apibendrinant vyskupo J. K. Kosakovskio vaidmenį Ketverių metų seimo laikotarpiu galima teigti, kad jis sudarė palankesnes sąlygas Jekaterinos II invazijai ir Abiejų Tautų Respublikos padalijimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Gegužės 3 d. konstitucija; Katalikų bažnyčia; Ketverių metų seimas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Politinė veikla; Rusijos imperija (Russian Empire); Vyskupas; Vyskupas Juozapas Kosakovskis; Vyskupystė; Bishop JozefKossakowski; Bishopric; Catholic Church; Empire of Russia; Four Year Diet; Four Year's Diet; Politics; The 3rd May Constitution.

ENDishonourable death of Livonian bishop Józef Kazimierz Korwin Kossakowski in gallows on 9 May 1794 reflects on the evaluation of his independent activity and speeches in a wider context of his life. The article is about the bishop's political and publicist activity during the period of Four-year Seimas, i.e. during a period from the end of J.K. Kossakowski's “Atsiminimai” (“Atsiminimai” were finished in 1787) until a fairly good analysis of his role in the 1792–1793 counter-revolutionary confederation. The research allows us to state that Kossakowski was continuously reaching for his aim at the mentioned period: at first, with the help of Russian ambassador, he expected to acquire beneficial bishoprics of Cracow and Vilnius and had negotiations regarding other different benefices. On the other hand, he constructively influenced the work of Seimas and the college of bishops and usually on his own effort contributed to the adoption of compromises. He was coherent and well-reasoned while protecting the Church property and villeins from the people supporting the interests of noblemen who had land. Just as hard he followed the provision to retain the master's election, even at that time when he had temporarily supported the Constitution of 3 May. In conclusion, when talking about Kossakowski's role in the Four-year Seimas, it may be stated that he influenced more favourable conditions to the invasion of Catherine II and the division of the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45913
Updated:
2022-01-05 08:24:35
Metrics:
Views: 27
Export: