Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė pagal 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir jos sąlygos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė pagal 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir jos sąlygos
Alternative Title:
Preconditions for corporate criminal responsibility on the basis of the amended Criminal Code of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2003, t. 48, p. 130-143
Keywords:
LT
Juridiniai asmenys; Baudžiamoji atsakomybė; Baudžiamasis kodeksas.
EN
Legal persons; Criminal responsibility; Criminal Code.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos baudžiamosios teisės reformos klausimų: juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės įtvirtinimas naujajame Baudžiamajame kodekse. Bandoma atskleisti juridinio asmens kaip baudžiamosios atsakomybės subjekto turinį ir, remiantis „realybės“ požiūriu, suteikti teorinį pagrindą įmonių baudžiamosios atsakomybės taikymui. Remiantis teisine literatūra, apžvelgiami užsienio šalių įmonių baudžiamosios atsakomybės modeliai. Išanalizavęs Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 20 straipsnyje numatytas juridinio asmens baudžiamumo sąlygas, autorius daro išvadą , kad juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra substitucinė. Autorius išskiria du skirtingus juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės modelius, įtvirtintus Baudžiamojo kodekso 20 straipsnio antrosios ir trečiosios dalies nuostatose. Be to, nagrinėjamuose modeliuose įtvirtintos atsakomybės sąlygos, aiškinamos šių sąlygų ypatybės ir turinys, analizuojami modelių panašumai ir skirtumai. Remdamasis teorine medžiaga, autorius kelia juridinio asmens kaltės (mens rea) elemento problemą kaip baudžiamosios atsakomybės išankstinę sąlygą. Straipsnyje pateikiama daug praktinių pavyzdžių, iliustruojančių teorinius teiginius. [versta iš angliškos santraukos]

ENAnalysed in the article is one of the central issues in the reform of criminal law of the Republic of Lithuania, which is the consolidation of corporate criminal responsibility in the new Criminal Code. The author has endeavoured to disclose the substance of legal persons, as subjects of criminal responsibility and on the basis of the "realist" view has given theoretical basis for the application of corporate criminal responsibility. Based on writings of legal scholars the author has made an overview of models of corporate criminal responsibility abroad. Having analysed the conditions prerequisite for criminal responsibility entrenched in Article 20 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, the author concluded that the responsibility of legal person is based on substitution. The author has distinguished two self dependent models of corporate criminal responsibility which are consolidated in parts 2 and 3 of Article 20 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania. The author has also analysed conditions for the responsibility entrenched in the two models and has explained the features and contents of conditions consolidated in the law and has also shown differences and similarities between the two. Based on theoretical provisions the author has raised the problem of the element of fault (mens rea) of legal persons as a precondition for criminal responsibility. The article abounds in practical examples which serve as background illustrations theoretical speculations. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45796
Updated:
2018-12-17 11:18:15
Metrics:
Views: 186    Downloads: 29
Export: