Enterprise bankruptcy institution in Lithuania and Kyrgyz Republic : comparative analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Enterprise bankruptcy institution in Lithuania and Kyrgyz Republic: comparative analysis
Alternative Title:
Lietuvos ir Kirgizijos Respublikų bankroto institutų lyginamoji analizė
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 2 (27), p. 36-45
Keywords:
LT
Įmonių bankrotas; Bankroto teisė; Bankroto institucija; Įmonių bankroto statistika Lietuvoje; Bankroto rizika.
EN
Enterprise bankruptcy; Bankruptcy law; Bankruptcy institution; Enterprise bankruptcy statistics; Bankruptcy risk.
Summary / Abstract:

LTBankroto institutui tenka ypatingas vaidmuo šalies rinkos ekonomikoje. Atgavus nepriklausomybę, kaip ir Lietuvoje, taip Kirgizijos Respublikoje, buvo būtina struktūrizuoti visą šalies ekonominę sistemą ir ją orientuoti į rinkos santykius. Šiandien jai būdingi tokie reiškiniai kaip pramonės gamybos apimčių mažėjimas, ekonominė krizė, investicijų trūkumas ir piniginių-kreditinių santykių sugriežtėjimas. Tokiomis sąlygomis neišvengiamas nemokių įmonių atsiradimas (bankrotai). Tai lėmė bankroto instituto atsiradimą ir plėtrą. Lietuva šioje srityje turi didesnę patirtį, kurią sėkmingai gali perimti Kirgizija. Straipsnyje pateikiama Lietuvos ir Kirgizijos bankroto institutų darbo analizė, ugdant respublikų statistinius duomenis. Be to, nurodomi tie Lietuvos bankroto instituto privalumai, kuriuos gali perimti Kirgizija. Tai pagrindinis straipsnio tikslas. Remiantis Lietuvos ir Kirgizijos Respublikų bankroto institutų veiklos įstatymų leidimo bankroto klausimais bei valstybinių institucijų darbo su bankrutuojančiomis įmonėmis analize, buvo padarytos atitinkamos išvados ir pateiktos rekomendacijos. Lietuvoje taikomos tokios bankroto procedūros: likvidavimas, restruktūrizacija ir susitarimai su kreditoriais. Taikomos visos procedūros, kurios numatytos Bankroto įstatyme, t. y. Lietuvos bankroto institutas visų pirma stengiasi atstatyti bankrutuojančių įmonių veiklą, o ne jas likviduoti. Ypatingas dėmesys skiriamas restruktūrizacijai. 2001 m. buvo priimtas įmonių restruktūrizacijos įstatymas. Jis irgi leidžia bankrutuojančioms įmonėms pirmiausia atstatyti savo veiklą. Kirgizijos Respublikoje gali buti taikomos tokios bankroto procedūros: likvidavimas, restruktūrizavimas, sanavimas, reabilitacija ir taikos susitarimas. Praktiškai taikomos tik specialaus administravimo procedūros - likvidavimas ir restruktūrizavimas.Pastarasis būdas taikomas tik valstybinėms įmonėms, o privačios tik likviduojamos. 1993-2010 m. Lietuvos Respublikoje bankroto procedūros buvo pradėtos 10 308 įmonėms. Jos buvo baigtos 6 658 įmonėse (64,6 proc. nuo bendro minėtų įmonių skaičiaus). Iš jų 6 481 įmonė buvo likviduota, 3 įmonės reorganizuotos, 17 įmonių sanuotos. Likusiose 157 įmonėse bankroto procesas buvo nutrauktas arba buvo pasiektas sutarimas su kreditoriais. Kirgizijos Respublikoje tokia statistika, deja, labai ribota. 2012 m. bankroto procedūros vykdomos 289 įmonėse, o 1 209 įmonėse - jau baigtos; 7 įmonės reorganizuojamos, 2 įmonėse šis procesas jau baigtas. Siekiant pagerinti Kirgizijos bankroto instituto darbą, pirmiausia reikia tobulinti su įmonių bankrotu susijusius įstatymus. Būtina plačiau taikyti sanavimo, reabilitavimo ir taikos susitarimo procedūras. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnis numato skolininko, kreditoriaus ir trečių šalių interesų apsaugą tose įmonėse, kurioms pradėtos bankroto procedūros. Tačiau panašiame Kirgizijos Respublikos įstatyme to nėra. Norint pagerinti Kirgizijos bankroto instituto darbą taip pat būtina tobulinti normatyvinę-teisinę bazę ar užsienio šalių žinybas, kuruojančias bankroto klausimus, atlikti jų darbo patirties analizę. Tai leistų panaudoti jų teigiamą patirtį tobulinant Kirgizijos bankroto instituto darbą. Lietuvos ir Kirgizijos bankroto institutų darbui pagerinti tikslinga suformuoti įmonių bankroto prevencijos sistemą. Ji turėtų tapti viena svarbiausių bankroto instituto funkcijų. Tokios sistemos įdiegimas ir taikymas gerokai sumažintų įmonių bankroto pavojų ir gerintų visos šalies ekonominę padėtį. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENAfter becoming independent it was necessary to restructure the complete economic system of the country and reorient it to the market relations both in Lithuania and Kyrgyz Republic. At this stage such phenomena as setbacks in industry, economic crisis and absence of investments and stiffening of money-and-credit relations are inherent to the economy. Under the circumstances, enterprises in default (bankrupt) are inevitable. Due to it it becomes necessary to establish and develop bankruptcy institutions. In its turn banki-uptcy institutions provide not only for writing of legislative acts but also for involving of relevant government authorities working with banki-upt enterprises. As for the matter of controlling bankrupt enterprises, Lithuania succeeded more than Kyrgyz Republic, what is proved by the statistic data. Therefore Kyrgyzstan may adopt the experience of Lithuania and improve operation of bankruptcy institutions. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44325
Updated:
2018-12-17 13:24:08
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: