Relationship between population aging and Lithuanian regional development indicators

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relationship between population aging and Lithuanian regional development indicators
Alternative Title:
Visuomenės senėjimo ryšys su Lietuvos regionų plėtros rodikliais
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 4 (25), p. 5-15
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo problemą galima formuluoti taip: mažai išstirtas visuomenės senėjimo procesas Lietuvos regionuose ir šio proceso įtaka kiekvienam regionui. [...]. Tyrimo objektas — visuomenės senėjimo įtaka Lietuvos regionų plėtrai. Tyrimo tikslas - išanalizuoti visuomenės senėjimo įtaką Lietuvos regionams. Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1) apibrėžti visuomenės senėjimo sampratą 2) nustatyti veiksnius, sukeliančius visuomenėse- 3) nustatyti visuomenės senėjimo [takos regionams sritis; 4) išanalizuoti senstančios visuomenės įtaką Lietuvos regionų plėtrai. Tyrimo metodai. Atliekant visuomenės senėjimo poveikio regionų plėtrai tyrimą buvo taikyti mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų analizės, sisteminės analizės, sintezės, aprašomosios statistikos metodai, laiko eilučių ir koreliacinė analizė. [...] Visuomenės senėjimą lemia daugelis veiksnių. Pagrindiniai yra šie: gimstamumas ir mirtingumas, didėjantis senyvo amžiaus žmonių skaičius ir jų dalis bendrame gyventojų skaičiuje, emigracija, senyvo amžiaus ir vaikų iki 15 m. santykio didėjimas. Senstanti visuomenė labiausiai veikia regionų biudžeto išlaidas, nes didina išlaidas socialinei apsaugai: pensijoms, sveikatos apsaugai ir pan. Mokslinės literatūros apžvalga atskleidė, kad nemažą įtaką visuomenės senėjimas turi darbo rinkai (užimtumui ir nedarbui), BVP ir regionų plėtros rodikliams. Visame pasaulyje vyrauja netolygumai tarp atskirų regionų. Akcentuotina, kad regionų skirtumai lemia ne tik nevienareikšmė sąvokos regionas prasmė, bet taip pat skirtingus regionų plėtros, augimo ir vystymosi tempus. Regionų išsivystymas suprantamas kaip vientisas bendruomenės gyvenimo socialinio, ekonominio, aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, technologijos, kultūros ir rekreacijos aspektų išvystymas tam tikroje teritorijoje tam tikru momentu.[...] Regionų socialinės-ekonominės padėties vertinimas turėtų būti atliekamas periodiškai, kad regioninės politikos priemones butų galima nukreipti į tuos regionus, kuriems jų labiausiai reikia. Periodiškai atliekamas esamos situacijos vertinimas leidžia kontroliuoti lėšas, kurios skiriamos regionų ekonominei ir kitu sričių darniai plėtrai Regionų išsivystymo lygiui ar plėtrai įvertinti įvairūs autoriai pateikia skirtingas metodikas, t. y. skirtingus rodiklių rinkinius. Reikia paminėti, kad nė vienoje regionų plėtrą ir išsivystymo vertinančią metodiką nėra išskiriami rodikliai / rodiklių grupė, pagal kurią būtų galima palyginti regionus visuomenės senėjimo aspektu, taip pat nėra sudarytos metodikos (t. y. Nėra sukurto atskiro rodiklių rinkinio), kurią pasitelkus būtų galima įvertinti šio reiškinio poveiki regionams. Įvertinus visuomenės senėjimo įtaką Lietuvos regionų ekonomikai pagal du senėjimo rodiklius - senatvės lygi ir senatvės koeficientą pastebėta, kad senatvės lygio ryšys su regionų ekonomikos rodikliais gana skirtingas, o senatvės koeficiento- pagal apskritis ganėtinai panašus. Senatvės indeksas (koeficientas) turi nemažą įtaką visų regionų užimtumo ir nedarbo lygiams, biudžetų pajamoms ir išlaidoms, mažas ryšys yra tarp regionų sukuriamos BVP vertes, BVP, tenkančio vienam gyventojui, bei užimtųjų skaičiaus. Todėl daroma išvada, kad demografinis gyventojų senėjimas praktiškai didžiausią poveikį turi darbo rinkai ir apskričių biudžetams. Svarbu pabrėžti, kad senėjimo procesas atvirkščiai susijęs su užimtųjų skaičiumi, užimtumo lygiu bei išlaidomis socialinei apsaugai, o su kitais analizuojamais rodikliais ryšys yra tiesioginis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Visuomenės senėjimas; Regionė plėtra; Socialinės visuomenės senėjimo pasekmės; Ekonominės visuomenės senėjimo pasekmės; Population aging; Regional development; Social and economic; Consequences of aging.

ENAn aging population is defined in the scientific literature as changes in the structural composition of age of the population, which lead to growth in the population of those who are 60 year old and above. Aging of population is a social and economic problem that needs to be understood and addressed. Aging of population has a significant impact on national economies as well as on individual regions of the country. The old age index has a significant impact on regional employment and unemployment levels and budgets revenue and expenses, among other economic indicators. It is worth stressing that in order to improve a community's quality of life and reduce disparities between regions, it is necessary to continually assess the level of development and regional development opportunities. Evaluation of the regional socio-economic situation should be performed periodically, so that regional policy measures can be directed to the areas in the greatest need. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44313
Updated:
2018-12-17 13:13:44
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: