Identifying barriers to science-business interaction

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Identifying barriers to science-business interaction
Alternative Title:
Mokslo-verslo sąveikos kliūčių identifikavimas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 3 (24), p. 16-25
Notes:
Kiti aut.: Diana Cibulskiene, Aina Budvytyte-Gudiene, Rigita Tijunaitiene.
Keywords:
LT
Mokslo ir verslo sąveika; Sąveikos kliūtys; Mokslo ir verslo bendradarbiavimas; Kliūčių įveikimas; Universitetas; Įmonė.
EN
Science-business interaction; Interaction barriers; Science-business collaboration; Removing barriers; University; Company.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje apibendrinamos skirtingų autorių įžvalgos apie mokslo ir verslo sąveikos kliūtis. Straipsnio naujumas ir aktualumas. Mokslo ir tyrimų organizacijų (toliau – MTO) ir verslo organizacijų (toliau – VSO) bendradarbiavimas apima dvi ir daugiau šalių, kurios nori dirbti kartu siekdamos abipusės naudos. [...] Tyrimo objektas – mokslo-verslo sąveikos kliūtys ir jų įveikimo būdai. Tyrimo tikslas – remiantis identifikuotomis teorinėmis mokslo ir verslo sąveikos kliūčių grupėmis ir jų įveikimo būdais, nustatyti praktinėje sąveikoje susiformavusias kliūtis. Tyrimo uždaviniai: 1. nustatyti teorines mokslo-verslo sąveikos kliūtis ir jų įveikimo būdus; 2. išryškinti pagrindines mokslo ir verslo sąveikos praktines sąveikos kliūtis ir jų įveikimo būdus. Tyrimo metodai: mokslinės vadybos literatūros analizė ir sisteminimas, taikant klasifikavimo, simplifikavimo ir interpretavimo metodus bei interviu metodą. Susisteminus ir apibendrinus mokslo-verslo sąveikos kliūčių identifikavimo teorinius aspektus, išryškėjo tokios kliūčių grupės: MTO ir VSO vidinės (individualios) priežastys ir bendros, būdingos abiem pusėms, sąveikos kliūtys. Mokslo organizacijoms priskiriamos šios sąveikos kliūtys: mokslinių tyrimų praktinio pritaikomumo stoka, informacijos apie mokslinius tyrimus sklaidos stoka, mokslo lygis, mokslinė etika, instituciniai- biurokratiniai aspektai ir per sudėtingos procedūros.Verslo organizacijoms kylančios kliūtys: per dideli lūkesčiai, susiję su mokslinių tyrimų rezultatais, neigiamas požiūris į MTO vykdomus tyrimus ir išankstinės neigiamos nuostatos, riboti ištekliai (laiko, žmogiškieji, finansiniai), negebėjimas apibūdinti veiklos problemų, negebėjimas įsisavinti inovacijų, nenoras organizuoti strateginio planavimo procesą, motyvacijos stoka. Didžiausią sąveikos kliūčių grupę sudaro tiek mokslo, tiek verslo organizacijoms būdingos problemos, kurioms išspręsti reikia daug pastangų, laiko ir kitų išteklių. Pripažįstant MTO ir VSO sąveikos svarbą, būtina ieškoti šių kliūčių įveikimo būdų, kurie sudarytų prielaidas sukurti šią sąveiką arba ją efektyvinti. [...] Apibendrinus kokybinio tyrimo rezultatus, išryškėjo šios pagrindinės praktinės mokslo organizacijų specifikos lemiamos sąveikos kliūtys: menkas praktinis tyrimų rezultatų pritaikomumas, mokslo etikos problemos, skirtingų mokslo sričių ir krypčių atstovų interesų priešprieša, ilgalaikė tyrimų orientacija. Tiek mokslo, tiek verslo organizacijos sutaria, kad jų sąveika būtina, tačiau ji nėra pakankamai kokybiška. Vienas sprendimų būdų – efektyvių formalios ir neformalios komunikacijos būdų paieška, lemianti geresnį skirtingų kultūrų pažinimą, gerosios MTO sąveikos su VSO patirties sklaida, mokslinių tyrimų įveiklinimo praktikoje didinimas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to identify and summarize insights of different authors into barriers to science-business interaction and ways of removing them. Based on identified groups of interaction barriers, analysis of field research conducted by using the method of expert evaluation that involved experts from the UK, Germany, Sweden and Lithuania, is presented in the paper. Based on results of the analysis practical ways of breaking down barriers to science-business interaction are proposed. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44312
Updated:
2018-12-17 13:13:43
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: