Savivaldybių tarptautinio bendradarbiavimo situacijos analizė ir plėtros tendencijos : Šiaulių apskrities atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių tarptautinio bendradarbiavimo situacijos analizė ir plėtros tendencijos: Šiaulių apskrities atvejis
Alternative Title:
Situation analysis and development tendencies of municipal international cooperation: Šiauliai county case
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Bendruomenė; Partnerystė; Tarptautiniai savivaldybių ryšiai; Tarptautinis savivaldybių bendradarbiavimas; Community; Municipal international cooperation; Municipal international relations; Partnership; Twinning.
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Bendruomenė; Partnerystė; Tarptautiniai savivaldybių ryšiai; Tarptautinis savivaldybių bendradarbiavimas.
EN
Community; Municipal international cooperation; Municipal international relations; Partnership; Twinning.
Summary / Abstract:

LTSavivaldybių tarptautinis bendradarbiavimas, kuris ypač aktyviai deklaruojamas tapus visateise ES nare - vienas pagrindinių pasaulio šalių bendruomenių tarpkultūrinio komunikavimo skatinimo įrankių. Tyrimo tikslas -ištirti Šiaulių apskrities savivaldybių tarptautinio bendradarbiavimo situaciją ir plėtros tendencijas. Atlikus ekspertų interviu analizę, nustatyta, kad savivaldybių tarptautinio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo procesas vykdomas remiantis konkrečia veiksmų seka, laikantis tam tikrų taisyklių ir partnerio vertinimo kriterijų. Nepaisant to, kad kiekviena savivaldybė turi savo bendradarbiavimo prioritetus ir svarstydama partnerio pasirinkimo galimybes atsižvelgia į kriterijų visumą, tačiau svarbiausi kriterijai yra miestų panašumas dydžiu ir gyventojų skaičiumi bei tikėtinos naudos galimybė. Nustatyta, kad abiejų partneriaujančių pusių deklaruojami pasirinkimo kriterijai sutampa, todėl sudaromos palankios sąlygos efektyvaus bendradarbiavimo plėtrai. Savivaldybių tarptautinio bendradarbiavimo veiklos rezultatyvumas pasiskirsto ne tik savivaldybės administracijos, bet ir miesto bei rajono bendruomenių atžvilgiu. Finansinės lėšos, geroji patirtis, naudinga informacija valdymo ir administravimo srityje, kultūriniai mainai - pagrindiniai tarptautinio bendradarbiavimo rezultatai, kurie sudaro palankias sąlygas savivaldybių veiklai tobulinti, administracijos kompetencijoms didinti ir bendruomenių tarpusavio santykių stiprinti, nes pagrindinis bendravimas vyksta bendruomenės lygmenyje, o savivaldybės yra tik skatinamoji grandis.

ENMunicipal international cooperation, which has been actively declared having become a full-fledged EU member, is one of the main tools for promoting intercultural communication of the world communities. The aim of the research is to analyse the situation and development tendencies of municipal international cooperation in Šiauliai County municipalities. The analysis of experts’ interview data established that the process of signing municipal international cooperation agreements is based on a specific sequence of actions with certain rules and partner’s evaluation criteria. Despite the fact that every municipality has its own cooperation priorities and pays regard to the set of criteria when selecting the partner, the essential criteria include the similarity of the cities in size and population and the expected benefits. The declared selection criteria of both partners coincide, thus favourable conditions are created for the development of efficient cooperation. The effectiveness of municipal international cooperation is viewed with regard to both the municipality administration and the city’s and district’s communities. Funding, best practice, useful information in the area of management and administration as well as cultural exchange are the main results of international cooperation which create favourable conditions for the improvement of the activities of municipalities, increasing the competencies of administrations and strengthening the mutual relationship of communities, because the main communication takes place at the community level, whereas municipalities are just the motivators.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33063
Updated:
2018-12-17 13:06:43
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: