The Research on national features: better way to understand employees

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Research on national features: better way to understand employees
In the Book:
Współczesne wyzwania wobec zarządzania / Joachim Foltys ... [et al.]. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2009. P. 302-310
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Valdymas / Management; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTNacionalinė organizacija tampa tarptautine, kai ten ima dirbti daugiau nei vienos kultūros žmonės. Kiekvienos tautos atstovai turi tam tikras charakterio savybes, o tik atsižvelgus į juos, galima veiksmingai motyvuoti darbuotoją. Tyrimas atliktas siekiant ištirti Lietuvos ir Kazachstano darbuotojų nacionalines ypatybes ir sužinoti nuomonę apie kultūrines ypatybes ir problemas, kylančias dirbant tarptautinėje organizacijoje. Taikomi metodai - mokslinės literatūros analizė, palyginimas, apklausos analizė. Dauguma respondentų teigia, kad tarptautinės organizacijos priklauso nuo jų nacionalinės šalies ypatumų. Remiantis tyrimu, galima teigti, kad kitų tautybių žmonės yra šiek tiek pozityvesnės nuomonės apie tipiškus lietuvius, o lietuviai yra labiau kritiškesni sau. Matome, kad daugiau kaip 63 proc. kazachų dirba su kitos tautybės žmonėmis. Daugiau nei 60 procentų respondentų neįžvelgė tame jokių problemų. Tyrimai rodo, kad amerikiečiai, vokiečiai, žydai pasižymi panašiomis savybėmis: jie labiau orientuoti į užduotį, verslininkiškumą, galbūt ne tokie mandagūs, tačiau jie galvoja apie save patys ir jie didžiuojasi savo šalimis. Kitos tautybės taip pat turi šias savybes, kurios būdingos Vakarų šalims, tačiau kitos tautybės daugiau akcentuoja svetingumą, dvasingumą, dominuoja kritiškas požiūris į save ir savo šalį. Tai yra svarbiausias posovietinių šalių bruožas - pasitikėjimo kitais ir pačiais savimi trūkumas.Reikšminiai žodžiai: Multikultūriškumas; Nacionalinės savybės; Organizacija; Tautinės savybės; Vadyba; Valdymas; Management; Multicultural; Multiculture; National features; Organization.

ENA national organisation becomes international when people from different cultures start to work here. Representatives of every nation have certain features of the character, but only taking them into account can effectively motivate the employee. The research was carried out in order to investigate the national features of Lithuanian and Kazakh staff and to find out about the cultural characteristics and problems arising in the work of an international organisation. Methods applied – scientific literature analysis, comparison, survey analysis. Most respondents state that international organisations are dependent on their nationality. According to the survey, it can be argued that people of other nationalities have a slightly more positive attitude towards typical Lithuanians, while Lithuanians are more critical of themselves. We see that more than 63 percent of Kazakhs work with people of other nationalities. More than 60 percent of respondents did not see any problems at all. Research shows that Americans, Germans, Jews have similar characteristics: they are more focused on the task, entrepreneurship, perhaps less polite, but they think of themselves and they are proud of their countries. Other nationalities also have these characteristics that are typical of the Western countries, but other nationalities emphasise hospitality, spirituality, dominated by a critical attitude toward themselves and their country. This is the main feature of the post-Soviet countries –the lack of trust in others and themselves.

ISBN:
9788391396261
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43095
Updated:
2020-12-15 12:55:43
Metrics:
Views: 22
Export: