Pasyvioji leksika lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių žodynuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasyvioji leksika lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių žodynuose
Alternative Title:
Passive Vocabulary in Lithuanian-Latvian and Latvian-Lithuanian Dictionaries
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTLyginant dvikalbių lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų žodynų pasyviąją leksiką, pažymų sistemas, pastebėta, kad istorizmai ir archaizmai pateikiami ne visada vienodai: su istor., arch., psn. pažymomis, be jų, su kitomis, stilistinėmis (iron., šnek.) ar žodžio vartojimo sferą (ek., geol., polit., kar., lit., zool.) nurodančiomis pažymomis. Tyrinėjant lietuvių latvių ir latvių-lietuvių kalbų žodynų pasyviosios leksikos pažymų sistemas, pastebėta, kad latvių-lietuvių kalbų žodynai turi įvairesnių požymių. Be ist., arch. nuorodų, žodžių priklausymą archyviniam kalbos fondui čia žymi ir pažyma psn. Senesniuose minėtų žodynų leidimuose pasyviosios leksikos fiksuota mažiau nei naujesniuose. Pastarųjų žodynų archyvinį lietuvių ir latvių kalbų žodžių fondą papildė tarybinių laikų istorizmai. Lietuvių-latvių kalbos žodynuose mažiau galima aptikti Latvijos realijas įvardijančių istorizmų ir archaizmų, latvių-lietuvių kalbų žodynuose – Lietuvai būdingų reiškinių, daiktų, sąvokų pavadinimų. Dvikalbiuose lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų žodynuose fiksuota pasyvioji leksika nėra tapati. Dalis žodžių, lietuvių-latvių kalbų žodynuose turinčių ist., arch. pažymas, latvių-lietuvių kalbų žodynuose arba apskritai nepateikiami (pvz. akropolis, vahmistrs), arba pateikiami be minėtų pažymų (pvz. diližanas, nešiotė).Reikšminiai žodžiai: Pasyvioji leksika; Archaizmai; Istorizmai.

ENComparing the passive vocabulary and labelling systems of bilingual Lithuanian-Latvian and Latvian-Lithuanian dictionaries, it has been noticed that historicisms and archaisms are not always presented in the same way, i.e. with the labels istor., arch., psn. or without them, with other stylistic (iron., šnek.) labels or those indicating the field of usage of the word (ek., geol., polit., kar., lit., zool.). While analyzing the labelling systems of the passive vocabulary in Lithuanian-Latvian and Latvian-Lithuanian dictionaries, it has been noticed that the labels in Latvian-Lithuanian dictionaries are more varied. A word’s belonging to the archival language fund is indicated not only by the labels ist. and arch. but also by the label psn. The passive vocabulary in the older editions of the dictionaries is scarcer than in newer ones. The archival fund of Lithuanian and Latvian words in the latter dictionaries has been supplemented by the historicisms of the Soviet period. Lithuanian-Latvian dictionaries contain fewer historicisms and archaisms referring to Latvian realia, while Latvian-Lithuanian dictionaries contain fewer Lithuanian phenomena, objects and concepts. The passive vocabulary recorded in bilingual Lithuanian-Latvian and Latvian-Lithuanian dictionaries is not equivalent. Some words marked with the labels ist. or arch. are either missing in Latvian-Lithuanian dictionaries (e.g. akropolis, vahmistrs) or are presented without the mentioned labels. (e.g. diližanas, nešiotė).

ISBN:
998638656X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4283
Updated:
2013-04-28 16:03:11
Metrics:
Views: 34
Export: