Meno dalykų studijos rengiant būsimus specialistus kolegijoje: edukacinių paradigmų virsmo kontekstas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno dalykų studijos rengiant būsimus specialistus kolegijoje: edukacinių paradigmų virsmo kontekstas: disertacija
Publication Data:
Šiauliai : Lucilijus, 2010.
Pages:
172 p + 1 kompakt. diskas
Notes:
Disertacija rengta 2006-2010 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2010. Bibliografija.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Meninis ugdymas / Art education; Profesinis rengimas / Vocational training.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Studies of art subjects in training future specialists at a college: the context of educational paradigm shift Šiauliai : Lucilijus, 2010 52 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamą edukacinių paradigmų virsmą lemia dabartiniam laikotarpiui būdingi kultūros pokyčiai, globalizacija ir profesinio rengimo tikrovė nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Aukštojoje mokykloje toks kontekstas pasireiškia studijų modernizavimu, kuris disertacijoje vertinamas kaip edukacinių paradigmų virsmo strategija ir nagrinėjamas profesinio rengimo teorijos bei jos įgyvendinimo praktikos plotme. Tai atskleidžiama nagrinėjant profesinio rengimo teorijos ir praktikos ypatybes bei ryšius. Rengiant būsimus specialistus kolegijoje akcentuojamas praktinis studijų kryptingumas. Disertacijoje jis vertintas kaip studijų modernizavimo strategija. Išnagrinėtos laikotarpiui būdingos profesinio rengimo, meno dalykų mokymo ir meninio ugdymo ypatybės atsižvelgiant į edukacinių paradigmų virsmą parodė, kad modernizuojant meno dalykų studijas tikslinga atsisakyti į siaurus dalyko pažinimo tikslus orientuoto tradicinio mokymo ir jį keisti į profesiniu požiūriu orientuotą meninį ugdymą. Todėl profesiniu požiūriu kryptingas meninis ugdymas pristatytas kaip meno dalykų studijų modernizavimo strategija. Pristatyti būsimo specialisto profesinio rengimo, tradicinio dalykų (muzikos) mokymo ir šiuolaikiško meninio (muzikinio) ugdymo teoriniai modeliai, apimantys dalyko studijų, aplinkos, vaidmenų spektro ir veiklos sritis. Ištirtos galimybės ugdymo dalyviams koreguoti meno dalykų studijas ir profesiniu požiūriu aktualų veiklos kontekstą taikant šiuos modelius, o studijų kontekstas ir ryšys su dalykų turiniu įvertintas kaip profesinio rengimo modernizavimo prielaida, veiksnys ir išraiška. Tai papildo meno dalyko studijų ir profesinio rengimo teoriją.Tyrimas parodė, kad pasiūlytas šiuolaikiško ugdymo teorinis modelis taikytinas pedagogams identifikuojant meno dalykų studijų profesinį kryptingumą ir įtvirtinant būsimo specialisto šiuolaikiškos profesinės brandos pagrindus kolegijoje. Tai patvirtina modelio universalumą ir galimybes jį taikyti modernizuojant kitų dalykų studijas. Tyrimo visuma įtikina, kad meno dalykų studijos yra svarbus profesinio rengimo komponentas ir kad pristatyta teorija leidžia diagnozuoti studijų būklę praktikoje bei kaitą edukacinių paradigmų virsmo kontekste. Tai aktualu įtvirtinant studijų modernizavimą kaip edukologijos reiškinį, pertvarkant studijų programas ir profesinio rengimo procesą aukštosiose mokyklose, numatant naujus tyrimus ir įgyvendinant edukacinių paradigmų virsmą remiantis demokratijos idėjomis.Reikšminiai žodžiai: Meno studijos; Paradigmų kaita; Profesinis rengimas kolegijoje; Studies of art; Educational paradigm shift; Education and training college.

ENThe shift of educational paradigm, analyzed in the dissertation, is determined by the cultural changes, globalization and the reality of vocational training in independent Lithuania, which are inherent for the present epoch. At an institution of higher education this context is manifested by the modernization of studies, which is qualified as a strategy of educational paradigm shift and analyzed in terms of the peculiarities of vocational training theory and practice. The latter two factors are revealed by exploring the peculiarities and relations of the theory and practice of vocational training. The practical purposefulness of studies is emphasized in college training of future specialists. In the dissertation it is qualified as a strategy of the modernization of studies. The peculiarities of vocational training, teaching of art subjects and art education are analyzed with regard to the shift of educational paradigms. It appears that in the modernization of studies it is relevant to withdraw from conventional teaching, which is oriented towards narrow subject aims, and switch to profession-oriented art education. Therefore, profession-oriented art education is presented as a strategy of modernizing art subject studies.Theoretical models of a future specialist’s vocational training, traditional teaching of a subject (music) and contemporary art (music) education are presented, which cover the areas of subject studies, environment, scope of roles and activities. The possibilities to adjust art subject studies and profession-based context of activity in terms of these models are explored, whereas the context of studies and its relation to subject contents qualified as a prerequisite, factor and expression of the modernization of vocational training. Thus, the theory of art subject studies and vocational training is complemented. The research has revealed that the suggested theoretical model of contemporary education is applicable for the identification of vocational purposefulness of art subject studies and consolidation of the bases of a future specialist’s vocational maturity at a college. Hence, the universality of the model and possibilities of its application in the modernization of other subject studies are validated. The totality of the research reasons into the fact that art subject studies are a significant component of vocational training, and that the presented theory permits to diagnose the state of studies in practice as well as its alteration in the shift of educational paradigms. This is topical in consolidating the modernization of studies as an educational phenomenon in reorganizing study programmes and the process of vocational training at institutions of higher education, anticipating new investigations and implementing the shift of educational paradigms with reference to democratic provisions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42785
Updated:
2022-02-29 21:16:57
Metrics:
Views: 38    Downloads: 14
Export: