Pasitenkinimo karjera veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitenkinimo karjera veiksniai
Alternative Title:
Factors of career satisfaction
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 2, p. 289-300
Keywords:
LT
Asmens savybės; Karjeros vadyba; Pasitenkinimas karjera; Pasitenkinimas karjera, asmens savybės.
EN
Career management; Career satisfaction; Career satisfaction, personal skills; Personal skills.
Summary / Abstract:

LTKarjeros vadybos analizė rodo, jog asmens savęs pažinimas yra vienas svarbiausių individo socialinio ir psichinio gyvenimo aspektų. Juo grindžiamas nuoseklus ir logiškas profesinio pasirinkimo procesas. Daugelis profesinio orientavimo ir profesinio konsultavimo specialistų teigia, kad karjerą reikia pradėti planuoti nuo savęs pažinimo, kad jis svarbus tinkamos profesijos pasirinkimo veiksnys ir suteikiantis pasitenkinimą karjera. Geresnis asmenybės pažinimas padeda labiau suprasti save ir taip lengviau nustatyti, kokia darbo aplinka priimtinesnė ir kiek sėkmingai bus galima dirbti pasirinktoje srityje. Savo poreikių, ambicijų, tikslų, vertybių, gyvenimo filosofijos įvertinimas padeda individui geriau suprasti, ko jis nori gyvenime. Psichologų ir sociologų tyrimų duomenys rodo, kad jis turi gerai įsiklausyti į savo noriu ir galiu ir juos įvertinęs suderinti. Įvertinimas turi apimti asmens polinkius bei interesus, gebėjimus, individualias psichologines ypatybes, žinias, mokėjimus ir įgūdžius. Kitaip tariant, ieškant pasitenkinimo karjera reikėtų siekti, kad pasirinktoji profesija atitiktų asmenybės individualias savybes. Šio straipsnio tikslas – aptarti pasitenkinimui karjera įtakos turinčius veiksnius. Tyrimo metodas: sisteminė mokslinės literatūros analizė ir sintezė, mokslinė turinio analizė. Išvados. Apibendrinant mokslinių vadybos teorijų argumentus ir susisteminant lietuvių bei užsienio mokslininkų teorijas galima teigti, kad pasitenkinimui karjera įtakos turi dalykinė kompetencija (teorinės žinios bei praktinio darbo patirtis), asmeninės savybės (smalsumas, lankstumas, atvirumas patirčiai), socialinės kompetencijos bei mokymasis visą gyvenimą. [Iš leidinio]

ENAnalysis of career management shows that personal self-knowledge is one of the most important individual, social and psychological aspects of life. The process of consistent and logical career choices is based on it. A great deal of career guidance and professional counselling specialists claim that career planning should start from the process of self-knowledge. Besides, they claim that it is an important factor of appropriate career choice and a guarantee of career satisfaction. Deeper personal knowledge helps gain a better understanding of ourselves and thus it becomes easier to determine which working environment is more acceptable and how successfully will it be possible to work in a chosen field. The assessment of personal needs, ambitions, goals, values and philosophy helps people understand themselves and their wishes better. Psychological and sociological research data shows that individuals should listen very attentively to their “I wish” and “I can do”, then evaluate and harmonize them. Such assessment should consider personal aptitudes and interests, abilities, individual psychological characteristics, knowledge, abilities and skills. In other words, a person willing to reach greater career satisfaction should choose the profession best matching his or her personal traits or characteristics. The purpose of this article is to discuss the factors potentially influencing career satisfaction. The methods used are a systemic scientific literature analysis and synthesis, scientific content analysis. The conclusions are that after summarizing the arguments of scientific management theories and structuring scientist theories it can be stated that career satisfaction is influenced by a subject competence (theoretical knowledge and experience of practical work), personal skills (curiosity, flexibility, openness), social skills and lifelong learning. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42558
Updated:
2018-12-17 13:21:15
Metrics:
Views: 46    Downloads: 24
Export: