Kruonio maldos namų konfesinės priklausomybės klausimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kruonio maldos namų konfesinės priklausomybės klausimas
Alternative Title:
Issue of confessional attribution of Kruonis church
In the Journal:
Soter. 2012, 41 (69), p. 89-102
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Bažnyčios; Cerkvė; Cerkvės; Istorija, krašto; Istoriografija; Katalikai, rytų apeigų (graikų apeigų, unitai); Konfesija; Konfesijos; Konfesinė priklausomybė; Kruonio bažnyčia; Kruonis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Namai, maldos; Ortodoksai; Paveldas, religinis; Religija; Stačiatikiai; Unitai; Catholics, uniate; Church; Churche, ortodox; Churches; Confession; Confessional attribution; Heritage, religious; Historiography; History, regional; Kruonis; Kruonis church; Lithuania; Oratorium; Ortodoxy; Religion; Russian-Orthodox; Russian-Orthodox church; The Great Duchy of Lithuania; Uniates.
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Cerkvė; Cerkvės; Istorija (mokslas) / History science; Istoriografija / Historiography; Konfesija; Konfesijos; Konfesinė priklausomybė; Kruonis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pastatai. Namai / Buildings. Houses; Religija / Religion; Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church; Unitai; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTAukštai ant kalvos, nedidelio Lietuvos miestelio Kruonio centre, stovi graži balta bažnyčia. Šį sakralinį pastatą XVII a. pradžioje pastatė garsi Lietuvos kunigaikščių Oginskių giminė. 1919 m. buvusi stačiatikių Švč. Trejybės cerkvė pakeitė titulą ir tapo katalikų bažnyčia. Dauguma dokumentų ir kitų informacinių šaltinių, publikuotų Lietuvoje nuo 1927 iki II pasaulinio karo metų bei iki šių dienų, autorių teigia, kad tai buvo pirmoji unitų bažnyčia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Tik keletas autorių laikėsi nuomonės, kad pastatas buvo skirtas rusų ortodoksų bažnyčiai. Tikintis išsiaiškinti šio sakralinio pastato konfesinę priklausomybę, dar kartą atidžiai peržvelgti informaciniai šaltiniai. Dėl Kruonio maldos namų konfesinės priklausomybės karštai diskutuota ikikarinės Lietuvos spaudoje, tačiau tolimesni moksliniai tyrimai nevykdyti. Po II pasaulinio karo dauguma tyrinėtojų, nors ir neturėdami mokslinių įrodymų, vienbalsiai teigė, kad bažnyčia bei 1629 m. B. M. Oginskio žmonos Reinos (Reginos) pastatytas vienuolynas priskirtini sakraliniams unitų pastatams. Tačiau kyla klausimas, kodėl Oginskių šeima, aktyvi stačiatikybės gynėja, tuo pat metu statė bažnyčią savo „religiniams priešams“. XVII a. LDK daugelyje šaltinių nurodoma didelė konfrontacija tarp stačiatikių ir unitų. Taip pat žinoma, kad šeima rėmė keletą stačiatikių vienuolynus ne tik Kruonyje bei Vievyje, bet ir kituose LDK miestuose.Išanalizavus keliose knygose ir enciklopedijose publikuotus faktus bei šaltinius, autorė teigia, kad besikartojantys faktai apie Kruonio bažnyčios ir vienuolyno priklausomybę unitams suklaidino daugelį tyrinėtojų. Tai suteikė jiems galimybę laisvai interpretuoti kai kuriuos faktus ir leido šiai legendai toliau egzistuoti. Kruonio bažnyčios mitas visiškai paneigtas dr. R. Laukaitytės publikacijoje 2003 m. Atidžiai peržiūrėti visi šaltiniai, kuriais savo straipsnyje rėmėsi dr. R. Laukaitytė. Ištyrus visas įmanomas publikacijas ir šaltinius archyvuose, padaryta išvada: XVII a. pradžioje Lietuvos kunigaikščio B. M. Oginskio pastatyta Kruonio bažnyčia ir vėliau, 1629 m., jo žmonos įkurtas vienuolynas gali būti priskiriamas tik stačiatikių sakraliniams pastatams, jie niekuomet nepriklausė unitams, todėl Kruonio bažnyčia negali būti vadinama pirmąja unitų bažnyčia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. [versta iš angliškos santraukos]

ENBeautiful white church is standing on the hill in the central part of Kruonis, a small town in Lithuania. This sacral building was built in the beginning of the 17th century by the prominent noble Lithuanian family - the Oginskiai. In 1919 the church title of the Holy Trinity was changed and it became a Catholic church. In many sources and materials published in Lithuania from 1927 till WWII and even till nowadays many authors claimed that it was built as the first Uniate church in the Great Duchy of Lithuania. Only several researchers had a different opinion that it was built as a Russian-Orthodox church. Trying to answer the question about the confessional attribution of this sacral building all the sources were checked once more. The discussion about Kruonis church was intense in several publications in Lithuanian papers before WWII and it is a pity that no further scientific research was carried on this issue. After WWII almost all researchers, even without having any actual scientific proof, agreed that the church, as well as the monastery built later in 1629 by B. M. Oginskis' wife Raina (Regina), could be attributed to Uniate sacral buildings. However, it seems rather strange that the Oginskiai family, who were very active in religious life as Russian-Orthodox believers, at the same time could have built a church for their "religious enemies". It is clear from many sources that the confrontation between the Russian-Orthodox and the Uniate Churches in the Great Duchy of Lithuania in the 17th century was major. It is also known that this family supported several Russian-Orthodox monasteries not only in Kruonis and Vievis, but also in other places of the Great Duchy of Lithuania.Thus, examining the facts and sources of the publications in several books and encyclopaedias the author of this article found out that repetitious fact about Kruonis church and monastery belonging to the Uniates have mistaken many researchers and led them to a very free misinterpretation of several facts, therefore keeping the legend on existing. Dr. R. Laukaitytės publication that challenged this legend was published in 2003 and it absolutely denied the "myth" about the Kruonis church. In this article all the sources used by Dr. R. Laukaitytė were precisely checked one more time. Therefore, after analysing all the possible publications and documents in the archives the conclusion was made: the Kruonis church, built in the beginning of the 17th century by Lithuanian nobleman B. M. Oginskis, as well as the monastery established later in 1629 by his wife, can only be attributed to Russian-Orthodox sacral buildings and have never belonged to the Uniate Church, hence it cannot be named as the first Uniate Church in the Great Duchy of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41889
Updated:
2018-12-17 13:19:40
Metrics:
Views: 44    Downloads: 9
Export: