Gėrio ir grožio konceptai lietuvių kalbinėje sąmonėje

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėGėrio ir grožio konceptai lietuvių kalbinėje sąmonėje
Kita antraštėConcepts of good and beauty in Lithuanian linguistic perception
Autoriai
LeidinyjeLiaudies kultūra . 2006, Nr. 6, p. 16-22
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKonceptualioji metafora; Kognityvinė lingvistika; Daiktavardiniai abstraktai
ENConceptual metaphors; Cognitive linguistics; Nominal abstracts
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnio objektas: dviejų abstraktų – gėrio ir grožio – analizė. Straipsnio tikslas: bent iš dalies nustatyti jų semantinius, kognityvinius panašumus ir skirtumus. Metodai: medžiagos rinkimo ir kaupimo etape naudotasi tikslinga eksperimentine medžiagos rinkimo ir laisvojo asociatyvinio eksperimento metodika, eksperimento medžiaga nagrinėta remiantis kognityvinės analizės metodu. Kadangi surinktos dviejų žodžių kolokacijos, neišvengiamai remtasi ir komparatyvistiniais principais. Analizė paįvairinama ekstralingvistiniais ir interdisciplininiais ekskursais: tokius sprendimus lėmė pati tiriamųjų abstraktų semantika. Išvadoje pritariama hipotezei, kad gėrio ir grožio konceptai lietuvių kognityviniame universume pasižymi labai panašiais požymiais. Abstraktų – gėrio ir grožio – implicitiniai konceptualieji parametrai dažnai sutampa. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is analysis of two abstractions – good and beauty. The goal of the article is to establish, at least partially, their semantic, cognitive similarities and differences. Methods: during collection and accumulation of material, the author used the method of targeted, experimental material collection and free associative experiment, experiment material was examined on the basis of cognitive analysis method. Since collocations of two words were collected, inevitably, the author relied on comparative principles. The analysis is supplemented by extra-linguistic and inter-disciplinary digressions: such decisions were determined by semantic nature of researched abstractions. In the conclusion, the author assents to hypothesis that the concepts of good and beauty in Lithuanian cognitive universe are endowed with very similar features. Implicit conceptual parameters of abstractions – good and beauty – often coincide.

ISSN0236-0551
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4184
Atnaujinta2018-12-20 23:09:02
Metrika Peržiūros: 10    Atsisiuntimai: 7