Humanistinės fizinio ugdymo paradigmos metodologiniai principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Humanistinės fizinio ugdymo paradigmos metodologiniai principai
Alternative Title:
Methodological principles of humanized physical training paradigm
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2003, Nr. 3 (33), p. 10-14
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami humanistinės fizinio ugdymo paradigmos metodologiniai principai, į kuriuos būtina atsižvelgti kuriant studentų fizinio ugdymo procesą. Nustatyta, kad šiandieninei studentų fizinio ugdymo praktikai būdingi tokie trūkumai: nėra humanistinio kryptingumo, kūno kultūra suvokiama fragmentiškai, nėra aiškesnio visuminio vaizdo, plėtojant studentų fizines galias nepakankamai rūpinamasi asmenybės kūno kultūros puoselėjimu ir pan. Metodologiniams principams pagrįsti buvo pasitelktos humanistinės teorijos ir koncepcijos. Kiekviena žmogaus koncepcija turi savo laikmečiui būdingų bruožų. Kiekvienos epochos filosofinė žmogaus samprata daro tiesioginę įtaką pedagoginei būsimosios asmenybės vizijai, jos ugdymo idealui. Ja remiantis sukuriamas toje epochoje sugebančio kultūriškai veikti žmogaus projektas. Naujojoje filosofinėje antropologijoje žmogus suvokiamas kaip savo pasaulio ir paties savęs kūrėjas, nusiteikęs ir sugebantis nuolat atsinaujinti, keistis pats ir kartu keisti pasaulį. Individo augimo hipotezė grindžiama poreikių hierarchija, o asmenybės augimas traktuojamas kaip nuolatinis savo talento, galimybių, kūrybos, proto, charakterio ugdymas. Pagrindinės prielaidos, skatinančios asmenybės psichologinį augimą, yra: a) savarankiškumas vykdant pasirinktas užduotis; b) savęs pažinimas ir supratimas kaip svarbiausias kelias į saviraišką.Šios prielaidos įpareigoja keisti ir fizinio ugdymo tikslus, uždavinius bei ugdymo technologijas. Vietoj tradicinio tikslo – fizinių galių lavinimo keliamas kitas tikslas - asmenybės kūno kultūros formavimas. Humanizuota fizinio ugdymo paradigma grindžiama naujais konceptualiais teiginiais bei principais. Asmenybės kūno kultūros formavimo pagrindiniais principais laikytini: fizinio, intelektinio ir dvasinio ugdymo vienovės principas, poreikio tenkinimo, sąveikos diferencijavimo principai, fizinio ugdymo turinio, žinių, mokėjimų bei įgūdžių įvaldymo principas. Šie principai tai prielaidos, kurioms esant kiekvienas žmogus gali formuotis kaip dvasiškai ir fiziškai harmoninga asmenybė. Praktinis principų taikymas VGTU studentų fizinėms pratyboms parodė jų efektyvumą bei įtaką studentų požiūrio į kūno kultūrą kaitai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenybės kūno kultūra; Fizinis ugdymas; Humanistinė fizinio ugdymo paradigma; Konceptualūs teiginiai; Metodologiniai principai; Conceptual statements, methodological principles; Methodological principles; Physical culture of a personality; Physical culture training; The humanized paradigm of physical training.

ENThe article reviews methodological principles of humanised physical training paradigm, which should be taken into account when developing the process of physical training of students. It has been noted that current practical physical training of students encounters the following drawbacks: lack of humanistic dimension, physical culture is perceived in fragments and without a clear complete picture, in the course of physical training of students not enough attention is being paid to fostering of personal physical culture, etc. Methodological principles are based on the humanistic theories and concepts. A concept of human being has typical features of the century. Philosophical perception of human beings in each century has a direct impact on the pedagogical image of a future personality, its education ideals. A project of a person able to act culturedly is created in the era on its basis. The new philosophical anthropology perceives a human being as a creator of his own world and himself, intending and able to renew himself continuously, change himself and change the world at the same time. The hypothesis of an individual development is based on hierarchy of needs, and growth of personality is treated as constant development of own talent, potentials, creativity, mind and character. Basic preconditions for stimulating psychological growth of a personality are the following: a) independence when fulfilling tasks chosen; b) self knowledge and understanding as the most significant way to self-actualisation.These preconditions oblige to modify both the goals and objectives of physical training, as well as training methodologies. Instead of the traditional goal - development of physical forces another one is raised - the goal of physical culture formation for a personality. The humanized paradigm of physical training is based on new conceptual statements and principles. The following are to be considered as the basic principles of physical culture formation for a personality: the unity principle of physical, intellectual and mental training, the principle of needs satisfaction, the principle of interaction, the principle of differentiation, the principle of mastering physical training curriculum, knowledge, know-how and skills. These principles are the premises, the existence of which enables development of any person as a mentally and physically sound personality. Practical application of the principles for physical training of Vilnius Gediminas Technical University students has demonstrated their effectiveness in the change processes of students attitude to physical culture. [Text from author]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41812
Updated:
2022-11-07 15:44:25
Metrics:
Views: 38    Downloads: 1
Export: