Precedentinių tekstų tipai ir funkcijos Juozo Erlicko knygoje "Apreiškimai 366

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Precedentinių tekstų tipai ir funkcijos Juozo Erlicko knygoje "Apreiškimai 366/Juozapas"
Alternative Title:
Types and functions of precedential texts in "Apreiškimai 366/Juozapas" by J. Erlickas
In the Journal:
Filologija. 2012, Nr. 17, p. 98-112
Keywords:
LT
Intertekstualumas; Precedentinio teksto funkcijos; Precedentinis tekstas.
EN
Functions of precedential texts; Iintertextuality; Intertextuality; Precedential texts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomo tyrimo tikslas – įvairiais aspektais aptarti J. Erlicko knygoje „Apreiškimai 366/Juozapas“ pasitelktus precedentinius tekstus. Kadangi sinonimiškai gali būti vartojami precedentiškumo ir intertekstualumo terminai, straipsnyje aptariamas šių dviejų sąvokų santykis ir daroma išvada, kad precedentiškumas gali būti suvokiamas kaip intertekstualumas, į kurį žvelgiama lingvokultūriniu aspektu. Laikomasi nuomonės, kad precedentiniai tekstai yra kuriai nors kultūrai priklausantiems žmonėms svarbūs tekstai, atspindintys tos kultūrinės bendrijos narių sąmonėje susiformavusį pasaulio vaizdą ir vertybines nuostatas. Aprašant J. Erlicko knygoje pasitelktus precedentinius tekstus atskaitos tašku laikomas precedentinio teksto ryšio su pagrindiniu tekstu tipas. Aptarus šį ryšį siekiama atskleisti, kaip – pakeitus struktūrą ar išlaikius ją nepakitusią – precedentinis tekstas funkcionuoja pagrindiniame tekste. Kartu siekiama apibendrinti, kaip precedentiniuose tekstuose atsispindi lietuvių arba pasaulinė kultūra, grupuojami minimi autoriai ar tekstai, kuriuos aktualizuojant autorius nėra svarbus. Atskirai aptariamos precedentinių tekstų funkcijos pagrindiniame tekste. Apžvelgus precedentinių tekstų ryšį su pasauline ar Lietuvos kultūra galima apibendrinti, kad J. Erlickas gerokai dažniau pasirenka visa tai, kas susiję su lietuvių kultūra ir visuomeniniu gyvenimu: grožinės literatūros kūrėjų tekstus, Lietuvoje vykusių rinkimų agitacijos šūkius. J. Erlicko knygoje vyrauja tiesioginės kitų autorių tekstų citatos. Padaryta išvada, kad visiems precedentiniams tekstams galima skirti beveik visas galimas funkcijas. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to discus in various aspects the precedential texts in "Apreiškimai 366/Juozapas" by J. Erlickas. As precedential and intertextual terms may be used synonymously, the present paper analyses the relationship between these two concepts and the conclusion is drawn that the precedent may be perceived as intertextuality which is seen as linguistic-cultural aspect. It is considered that precedential texts are the texts which are important to people belonging to some culture and which reflect the formed world-view and moral values in the community members' consciousness of this culture. While describing the precedential texts by J. Erlickas, the starting point is considered to be the type of precedential text relationship with the main text. After discussing this relationship, it is strived to reveal in what way the precedential text functions in the main text. In concert with this, it is strived to generalize how Lithuanian or world culture are reflected in the precedential texts, the mentioned authors and texts are grouped, which, when actualized, the author is not important. In general, the functions of precedential texts in the main text are analyzed. After reviewing the relationship between the precedential texts and world or Lithuanian culture, the conclusion is drawn that J. Erlickas more often opts for all that is related to Lithuanian culture and social life: fiction texts and agitation slogans of elections which have been held in Lithuania. In the book the quotations taken from other authors' texts dominate. The conclusion is drawn that almost all possible functions can be ascribed to all precedential texts. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41462
Updated:
2018-12-17 13:18:51
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: