Gramatinė kohezija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gramatinė kohezija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose
Alternative Title:
Grammatical cohesion in the texts of scientific and publicistic style
In the Journal:
Filologija. 2012, Nr. 17, p. 45-55
Keywords:
LT
Elipsė; Formaliosios sakinių siejimo priemonės; Kohezija; Konektoriai; Referencija; Substitucija.
EN
Cohesion; Connector; Connectors; Ellipsis; Reference; Substitution.
Summary / Abstract:

LTFormaliosiomis sakinių siejimo priemonėmis reiškiama viena svarbiausių teksto kategorijų – kohezija. Įprasta skirti leksinę, gramatinę ir leksinę gramatinę kohezija. Pirmosios dvi kohezijos rūšys panašios tuo, kad konektorius visada turi ankstesniame sakinyje įvardytą antecedentą. O skiriasi nevienodu konektoriaus ir antecedento santykiu – vienais konektoriais antecedentas konkrečiai pavadinamas, o kitais – tik įvardijamas. Gramatinė kohezija smulkiau detalizuojama skiriant referencija, substituciją ir elipsę. Problemiškiausia kalbėti apie referencijos ir substitucijos atskyrimą, nes šios kohezijos rūšys paprastai reiškiamos įvardžiais ir įvardiniais prieveiksmiais, kurie pirmiausia atlieka pakeitimo funkciją tekste, t. y. eina substitutais. Tačiau atsižvelgus dar ir į šių įvardžių ir įvardinių prieveiksmių reikš mių apibendrinimo laipsnį galima skirti ir referencija, ir substituciją. Straipsnyje smulkiau analizuojamas tik vienas gramatinės kohezijos porūšių – referencija. Referencija yra dvejopa, t. y. tekstinė ir situacinė. Tekstinė referencija reiškia santykius, realizuojamus pačiame tekste. Tokie ryšio atvejai, kurie susiję su situacijos kontekstu, vadinami situacine referencija. Tekstinė referencija atlieka integruojamąją sakinių funkciją tekste. Ji smulkiau dar skirstoma į asmeninę, demonstratyvinę ir lyginamąją.Asmeninė referencija reiškiama įvardžiu aš, kuris rastas tik ištirtuose publicistinio stiliaus tekstuose. Įvardžiu mes išreikšta asmeninė deiksė yra dukart dažnesnė. Tai skiriamoji mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstų ypatybė. Įvardžiu mes išreikšta asmeninė deiksė turinio požiūriu yra nevienalytė, t. y. mes reiškia 1) tik adresantą, 2) apibendrinamąja reikšme adresantą ir adresatą, 3) adresantą ir kitus asmenis. Antrąjį asmenį žymintys įvardžiai (tu, jūs) būdingi irgi tik publicistinio stiliaus tekstams. Trečiojo asmens įvardžiu reiškiama asmeninė referencija pati dažniausia. Demonstratyvinė referencija dėl to, kad demonstratyvai atlieka kelias funkcijas (rodymo, vietos, laiko), tirtose mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstų imtyse yra trejopa. [Iš leidinio]

ENText cohesion is one of the major categories. Text cohesion is expressed by connectors. Cohesion is broken down into lexical, grammatical and lexical grammatical cohesion. The first two types of cohesion are similar in that connector must always be named in the previous sentence antecedent. They are different because relationship of connector's and antecedent's are unequal – one connector antecedents specifically named, others – just named. Grammatical cohesion elaborated on details of reference, substitution and ellipsis. Problematic separation of reference and substitution as these are generally expressed cohesive pronouns and pronominal adverbial, which function primarily by replacement of the text, i. e. goes substitute. However, in view also of the personal pronouns and pronominal adverbs values of the degree of aggregation – can be given as reference, and substitutions. This paper analyzes in detail only one subspecies of grammatical cohesion – reference. Personal referent expressed by pronoun aš, which is found only in the texts of publicistic style. The pronoun mes expressing a personal deixis is twice common. It is dividing feature of the texts of scientific and publicistic style. Personal mes deixis in terms of content is not simple; i.e. mes means 1) only addresser, 2) generalizing the meaning addresser and addressee, 3) the addresser and others. The second person pronouns denoting (tu, jūs) are also characterized by only a publicistic style. The third person pronounу's expressed the most common personal referent. Demonstrative reference as it performs several functions (display, place, time) in the scientific and publicistic style text is threefold. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41458
Updated:
2018-12-17 13:18:49
Metrics:
Views: 21    Downloads: 10
Export: