Neįgalumą turinčių asmenų verslumo gebėjimų samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgalumą turinčių asmenų verslumo gebėjimų samprata
Alternative Title:
The Concept of entreprezeneurship skills of disabled persons
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 82, p. 116-123
Keywords:
LT
Integruotas ugdymas; Kompetencijos / Competencies; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Verslumas.
EN
Disability; Entrepreneurship; Integral education; Skills; The competence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas mokslinio tyrimo pagrindu, kuris buvo atliktas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Neįgalumą turinčių mokinių verslumo kompetencijos ugdymo programos: kūrimas ir įgyvendinimas" pagal BPD 2. ^priemonę. Projekto vykdytojas — Vilniaus „Versmės" vidurinė mokykla, projekto partneriai—Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija. Projekto tikslas — sukurti, įvertinti ir Lietuvoje išplatinti programą, skirtą neįgalumą turintiems mokiniams ugdyti bendrojo lavinimo mokyklose. Tęsiant šį projektą bus vykdomas mokslinis tyrimas, kuriuo remiantis bus tikrinamas programos efektyvumas, rengiami straipsniai ir mokslinė knyga. Siame straipsnyje analizuojami ir aptariami verslumui svarbūs gebėjimai, kurie yra ypač reikšmingi neįgalimą turintiems asmenims integruojantis į visuomenę bei atvirą darbo rinką. Įvertinamos keturių respondentų grupių -mokytojų, neįgalimą turinčių vaikų tėvų, darbdavių ir ekspertų (Prancūzijos mokslininkų) - nuostatos apie tai, kurie gebėjimai yra aktualiausi. Tyrimo rezultatais galėtų naudotis pedagogai, rengdami ugdymo programas. [Iš leidinio]

ENThe article is prepared on the basis of a scientific research that has been conducted implementing a project of the European Union structural funds called “Programs of training entrepreneur competence of disabled pupils: creation and implementation” according to measures of the SPD 2. The implementer of the Project is „Versmė" Vilnius secondary school, the project partners are Vilnius Pedagogical University, Vilnius municipality, the Ministry of education and science of Lithuania. The objective of the project is to create, evaluate and disseminate throughout Lithuania a program designated for training of disabled children in general education schools. While continuing this project a scientific research will be carried out on the basis of which the program‘s efficiency will be assessed; scientific publication and a book will be published. This article analyzes and discusses skills necessary for entrepreneurship that are especially relevant to disabled persons integrating in the society and open labour market. Opinions on most important abilities by four groups of respondents - teachers, parents of disabled children, employers and experts (French scientists) - are evaluated. The research results can be used by educationalists for preparation of study programs.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4129
Updated:
2018-12-17 11:45:35
Metrics:
Views: 17    Downloads: 8
Export: