Bibliotheca Georgii comitis de Plater

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliotheca Georgii comitis de Plater
Alternative Title:
  • Jurgio Platerio biblioteka - Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas
  • Library of Jerzy Plater as a book culture and science monument
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
296 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Tyrimai, jų dalyviai, tyrimų tradicija ir metmenys — Darbo šaltiniai — Plateris: asmenvardžio forma ir rašyba — Jurgis Plateris: asmenybė, tėviškė, titulas ir turtas — Tiriamieji darbai. Knygotyra. Kalbotyra. Istorija. Šaltiniotyra — Biblioteka ar lituanistikos kolekcija: idėja ir apmatai — Bibliotekos komplektavimas — Bibliotekos dydis ir rinkinio de visu metmenys. Istorija. Teisė. Filologija. Knygotyra. Kiti mokslai. Mokslo pažintinė literatūra. Tautosaka ir grožinė literatūra. Religinė literatūra. Mokslo žurnalai ir tęstiniai leidiniai. Grafikos spaudiniai, brėžiniai, piešiniai ir muzealijos — Knygos kultūra — Bibliotekos migracijos pradžia — Švėkšnos metas — Po dalybų — Kultūros paveldas raudonojoje zonoje — Švėkšnos dvaro archyvo ir bibliotekos žūtis — Veprių link — Į visas keturias puses — Gedminaičių palociaus ir dvarvietės likimas — Balansas — Šaltiniai ir tyrinėjimai. Nepublikuoti šaltiniai. Publikuoti šaltiniai. Tyrinėjimai — Priedai — Bibliotheca Georgii comitis de Plater. The Library of Jerzy Plater as a Book culture and Science Monument: abstract — Rodyklės — Santrumpos.
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Judėjimai / Movements; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Mokslas / Science; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Knygotyra. 2013, t. 60, p. 265-276
  • Recenzija leidinyje Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. 2013, Nr. 21, p. 327-329
Summary / Abstract:

LTGrafas Jurgis Plateris (1810–1831) – vokiečių kilmės sulenkėjusios Žemaitijos dvarininkijos atstovas. Įgijęs filologo išsilavinimą senajame Vilniaus universitete, jis tapo vienu svarbiausių XIX a. pirmosios pusės Lietuvos bajoriškojo lituanistinio sąjūdžio dalyvių, lietuvių knygotyros pradininkų. Jis įrodė naujoviško mokslo raiškos galimybes kalba, kuria iki tol nebuvo rašoma, pritaikė mokslui apie knygą būdingus ir veikiai knygotyros mokyklos pripažintus tyrimo metodus. Savo darbuose jis taikė neformalaus bendravimo, tikslinių išvykų į bibliotekas, knygų analizės de visu ir archyvinio tyrimo metodus. Gedminaičių dvare J. Plateris sukūrė mokslinės paskirties tyrimo bazę – asmeninę biblioteką, joje formavo lituanistikos rinkinį, kurį sudarė ne tik spaudos leidiniai, bet ir grafikos kūriniai, muzealijos, numizmatika. Knygoje siekiama aptarti J. Platerio mokslo apie knygą ir knygos kultūros sampratą, parodyti ištakų šaltinius ir originalumo apraiškas. Pagrindinis tyrimo objektas – J. Platerio asmeninė biblioteka. Siekiant pagrindinio tikslo autoriaus manymu reikia: nustatyti asmenybės formavimosi ištakas; įvertinti kūrybinę veiklą; jos vaidmenį formuojant lituanistikos rinkinį; rinkinį vertinti kaip tyrimų šaltiniotyrinę bazę; nustatyti rinkinio poveikį parengtiems ir rengiamiems darbams; išsiaiškini, ar J. Platerio rinkinį galima laikyti XIX a. pirmos pusės lituanistinės bibliotekos modeliu; pasekti J. Platerio rinkinio ir jo svarbesnių dalykų likimą iki šių dienų; formuoti rinkinio paveldo sąvadą kaip tyrimų plėtros prielaidą. Visa tai atsispindi monografijos turinyje.Reikšminiai žodžiai: Bajorija; Lituanistinis sąjūdis; Liaudies švietimas; Asmeninė biblioteka; Lietuviškoji raštija; Bibliografija; Kolekcininkas; Lithuania; Nobility; Lituanistic movement; Public education; Personal library; Lithuanian writings; Bibliography; Collector.

ENCount Jurgis Plateris (1810-1831) was a representative of Polonised Samogitian nobility of German origin. He has graduated from the old Vilnius University and has become one of the most prominent participants of Lithuanian noblemen lithuanistic movement, initiator of Lithuanian science about books. He has proved the expression possibilities of a novel science with the means of language which was not used for writing before, adopted research methods characteristic to the science about books. In his writings he used informal communication, purposive visits to the libraries, the methods of book analysis and archiving. Plateris established a scientific research base in the Gediminids estate; it had a personal library in which he formed a collection of Lithuanian writings, which consisted from printed publications and graphic creations, musealia and numismatics. The book aims at discussing the understanding of Plateris about the science of books and book culture, showing the sources of their beginning and expressions of originality. The main research object was the personal library of Plateris. The author believes that in order to reach the goal it is necessary to determine the beginning of personality formation; estimate the creative activity, its role in forming the collection of Lithuanian works; analyse the collection as the base for the source of research, determine its impact on works (prepared and under preparation), find out whether the collection of Plateris could be seen as Lithuanian literature library model of the first half of the 19th c.; look at Plateris collection’s most important works’ destiny till the modern-day; formulate the corpus of collection’s heritage as precondition for research development. All this is reflected in the content of the monograph.

ISBN:
9786094590818
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41176
Updated:
2016-06-08 17:52:44
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: