Audiovizualaus vertimo tendencijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audiovizualaus vertimo tendencijos Lietuvoje
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2006, t. 45, p. 63-77. Vertimų pasaulyje
Keywords:
LT
Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami audiovizualaus vertimo kokybę sąlygojantys faktoriai, siūlomi galimi jos optimizavimo būdai. Rmiantis vertimo teoretikų metodologija bei praktikų patirtimi, mėginama aptarti filmų vertimo kokybės vertinimo kriterijus, vertėjų ugdymo problemas ir audiovizualaus vertimo perspektyvas. Dėl ribotos darbo apimties tyrinėjamai temai iliustruoti pateikiami vienos audiovizualaus vertimo rūšies (titravimo) pavyzdžiai, nagrinėjami pasitelkus gretinamąjį originalo ir vertimo analizes metodą. Apžvelgus audiovizualaus vertimo kokybę lemiančius veiksnius, matyti, kad ją iš dalies sąlygoja ekonominės priežastys ir vertėjo kaip tarpkalbinės ir tarpkultūrinės komunikacijos tarpininko kompetencija (originalo ir vertimo kalbinę bei kultūrinę terpę aprėpiančios žinios), jo gebėjimas perteikti vertimo ekvivalentais išreikštą originalo prasmę. Šiais aspektais vadovautinasi nustatant vertimo kokybės ir jos vertinimo kriterijus. Meninio filmo Kažkur Afrikoje originalo ir lietuviško vertimo gretinamoji analizė parodė, kad mokomasis ir pažintinis titravimo aspektai vertintini atsargiai, o audiovizualaus kalbų mokymo ir mokymosi idėja sietina su nuodugniomis kalbų studijomis. Privalu užtikrinti kvalifikuotų audiovizualaus vertimo specialistų (ypač verčiančių iš šalyje mažiau paplitusių, tačiau paklausių kalbų) rengimą, juos ugdančių švietimo įstaigų ir filmų gaminimu, platinimu bei vertimu besiverčiančių institucijų ir asmenų glaudų bendradarbiavimą. Taip pat būtina sudaryti sąlygas, kad ne tik uždarame akademiniame rate, bet ir viešuomenėje formuotųsi vertimo teoriją ir kokybę skatinanti vertimo kritika.Reikšminiai žodžiai: Audiovizualus vertimas.

ENThe paper analyses the factors that determine the quality of audiovisual translation and proposes ways of its optimisation. Based on the methodology of translation theoreticians and practitioners’ experience, the paper attempts to discuss the criteria for the evaluation of film translation quality, translators’ education problems and the prospects for audiovisual translation. Examples of one type of audiovisual translation (titles) are analysed by the comparative source and target analysis. An overview of the factors determining the quality of audiovisual translation shows that it is partially affected by economic reasons and the competence of the translator as the intermediary of interlingual and intercultural communication (the knowledge covering the linguistic and cultural medium of the source and target), his ability to convey the meaning of the source expressed in translation equivalents. These aspects are to be followed when setting the criteria for translation quality and its evaluation. The comparative analysis of the source and target titles of the film “Nowhere in Africa” showed that the educational and informational aspects of titling should be evaluated cautiously, and the idea of audiovisual language teaching and learning is related to comprehensive language studies. The training of qualified audiovisual translation specialists (in particular in languages that are in demand yet not very popular in the country) and close cooperation of training institutions with institutions and persons engaged in film production, distribution and translation must be ensured. Furthermore, conditions must be created for the development of translation criticism, which will promote translation theory and quality, in both a narrow academic circle and in the general public.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4082
Updated:
2018-12-20 23:08:59
Metrics:
Views: 59    Downloads: 13
Export: