Vidinė aukštosios mokyklos inovacinė politika - inovacinės veiklos valdymo instrumentas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidinė aukštosios mokyklos inovacinė politika - inovacinės veiklos valdymo instrumentas
Alternative Title:
Internal innovative policy in a higher school - the instrument of innovative activity management
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2012, Nr. 3(1), p. 227-234
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTInovacinėje veikloje aukštosios mokyklos atlieka kompleksinį uždavinį – ne tik vykdo fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, bet tuo pačiu metu kuria ugdymo programas, suteikiamomis žiniomis ir įgyjamais įgūdžiais aplenkiančias šiandienius rinkos poreikius, ieško naujų ugdymo technologijų, studijų proceso ir savo veiklos valdymo formų. [...] Straipsnio tikslas – apibūdinti aukštųjų mokyklų inovacinės politikos esmę bei pagrindinius principus ir pristatyti N aukštosios mokyklos vidinės inovacinės politikos vertinimo empirinio tyrimo pagrindinius aspektus. [...] Inovacijos yra pagrindinis šiuolaikinės ekonomikos vystymo vektorius, jomis grindžiama ne tik aukštųjų technologijų ir mokslui imlių sričių, bet ir ugdymo sistemos organizacijų veikla. Orientavimasis į inovacijas – vienintelis būdas reaguoti į greitai vykstančius pokyčius. Norėdamos išlikti konkurencingomis, aukštosios mokyklos privalo turėti aukštą inovacinį potencialą, leidžiantį vystytis sparčiai kintančioje aplinkoje. Inovacinė politika, kaip organizacijos vystymosi valdymo instrumentas, yra lemiamas inovacinės veiklos faktorius, vienas iš pagrindinių inovacinio proceso organizacijoje elementų. Ji turi skatinti inovacinio potencialo atsiskleidimą, inovacijoms aktyvios personalo elgsenos sukūrimą. Vidinę inovacinę aukštosios mokyklos politiką būtina įgyvendinti įvertinant inovacinį klimatą ir santykius, susiklosčiusius inovacijų turinio ir jų realizavimo atžvilgiu. Aukštosios mokyklos inovacinę politiką didele dalimi lemia tokie faktoriai kaip darbuotojų su mokslo laipsniu lyginamasis svoris, darbuotojų amžiaus vidurkis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Inovacinė politika; Personalo elgsena; Vidinė inovacinė politika; Behaviour of staff; Innovations; Innovative policy; Internal innovative policy.

ENThe schools of higher education are charged with a complex task of not only carrying out fundamental and applied research in their innovative activities but also creating educational programmes which would outrun current market needs by knowledge and skills they offer, and looking for new educational technologies and forms of educational process and activity management. This article is aimed at describing the essence and key principles of the innovative policy of schools of higher education and presenting main aspects of an empirical study for the assessment of innovation policy of “N” school of higher education. Innovation is the main factor in the development of modern economy; it makes a foundation not only for areas of high technology that are susceptible to research but also for activities of organisations of educational system. Orientation towards innovation is the only way of reacting to rapid changes. To remain competitive schools of higher education must possess a huge innovative potential which would allow them to develop in a fast changing environment. An innovation policy as a management instrument for the development of organisation is a crucial factor of innovative activity and one of the key elements of innovative process in organisation. It should contribute to the discloser of innovative potential and help academic staff in the development of their innovation-active behaviour. The internal innovation policy of a school of higher education should be implemented in view of an innovative climate and relationship to innovative content and its implementation. The innovation policy of schools of higher education is largely determined by factors such as a comparative weight of staff with scientific degrees and an average age of staff.

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40324
Updated:
2017-02-07 15:43:43
Metrics:
Views: 26
Export: