Baltų mitinis kalvis ir jo atitikmenys kitų tautų mitologinėse tradicijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų mitinis kalvis ir jo atitikmenys kitų tautų mitologinėse tradicijose
Alternative Title:
Baltic mythical smith and his analogues in the mythological traditions of other peoples
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2002, 24, p. 87-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltai; Tautosaka; Kalevala; Kalvis; Mitologija; Mitologinis kalvis; Balts; Folklore; Kalevala; Lithuania; Mythical smith; Mythology; Smith; The Balts.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Kalevala; Kalvis; Mitologija / Mythology; Tautosaka / Folklore.
EN
Balts; Smith.
Summary / Abstract:

LTŠi lyginamoji studija skirta baltų mitinio kalvio tyrimams. Daugelio tautų mituose ar jų reliktus išsaugojusiame folklore išsiskiria specifinį vaidmenį atliekantis personažas kalvis. Neretai jis pasižymi kultūriniam herojui būdingais bruožais, o kartais turi netgi dievo statusą. Šis mitinis kalvis paprastai apibūdinamas kaip turintis ypatingą kūrybinę – demiurgo galią, kuri atsiskleidžia kosmogoninio proceso eigoje. Kalvis gali būti ne tik visatos elementų, bet ir ginklų, buitinių daiktų, kurie funkcionavo dievų ir socialinėje sferoje, gamintojas. Baltų mitinis kalvis turi daugelį tipiškų kitose tradicijose aptinkamo kalvio savybių. Baltų mitologijoje įvairios mitinės būtybės galėjo sietis su kalvyste. Kalvio funkcija pasižymėjo dievas Teliavelis, Griausmavaldis, velnias, pasakų personažas kovotojas su slibinu ar velniais. Mitinio kalvio, kaip kūrėjo, veikla buvo suvokiama plačiai – tai ne tik žmogaus aplinkos daiktų gaminimas, bet ir makrokosmo elementų kūryba. Lietuvių mitinis kalvis, vadintas Teliavelio vardu, reikia manyti, buvo savarankiškas mitinis personažas, savo atliekamomis funkcijomis susijęs su Griaustinio dievu. Teliavelio ir Perkūno santykis gali būti panašus kaip kad graikų Hefaisto ir Dzeuso. Tad baltų mitinis kalvis laikytinas įvairiose tradicijose aptinkamo mitinio kalvio vienu iš analogų. Jo žygdarbis – dangiškos ugnies – Saulės – sukūrimas ir įmetimas į dangų atrodytų visiškai motyvuotas. Juk kalvio raiškos sferoje ugnis yra vienas pagrindinių jos komponentų.

ENThe present comparative study is dedicated to the studies of the Baltic mythical blacksmith. Myths of many nations or folklore with their relics preserved have a character of blacksmith playing a specific role. Frequently, he has features characteristic to the cultural hero, while sometimes he may even have the status of god. This mythical blacksmith usually is described as a person with peculiar creative - demiurge power, which reveals itself in the course of cosmogonic process. Blacksmith can be the manufacturer of not only the elements of universe, but also of weapons, household objects, which functioned in the field of gods and society. The Baltic mythical blacksmith embraces many features that are typical to the blacksmith found in other traditions. Various mythical creatures in the Baltic mythology could be associated with blacksmith's trade. God Teliavelis, Griausmavaldis, devil, fairy tale character fighting against the dragon or devils had the blacksmith's function. Activities of the mythical blacksmith, as the creator, were understood very broadly - it included not only manufacture of human environment objects, but also creation of macrocosm elements. Lithuanian mythical blacksmith, who was called Teliavelis, was supposedly independent mythical character related with the God of Thunder by the functions performed. The relation between Teliavelis and Perkūnas (God of Thunder) can be compared with the relation between Ancient Greek Hephaestus and Zeus. Thus, the Baltic mythical blacksmith should be considered as an analogue of the mythical blacksmith found in various traditions. His achievement of creating the celestial fire - Sun - and throwing it into the sky would seem entirely reasonable. Fire in the blacksmith's field of work is one of its main components.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40094
Updated:
2018-12-17 11:06:08
Metrics:
Views: 68    Downloads: 11
Export: