Studijų rezultatų integravimas į studijų programas: bendrųjų mokėjimų paradigma : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų rezultatų integravimas į studijų programas: bendrųjų mokėjimų paradigma: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
196 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 metais Vytauto Didžiojo universitete Edukologijos katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Studijų rezultatai; Bendrieji mokėjimai; Studijų programa.
EN
Learning outcomes; Generic skills; Study programme.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Integration of learning outcomes into study programmes: generic skills paradigm Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 46 p
Summary / Abstract:

LTBolonijos proceso (Bolonijos deklaracija, 1999) reformomis akcentuojama studijų orientaciją į rezultatus, siekiant studijose išugdyti tokius mokėjimus, kuriuos absolventai galėtų pritaikyti darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime, o studijų kokybės gerinimas grindžiamas kokybės vertinimo metu gautais duomenimis apie studijų rezultatų pagrįstumą, laiduojantį absolventų įsidarbinimą. Tyrimų duomenys išryškina, kad teorinės žinios ir grynasis į discipliną orientuotas studijų turinys, nukreiptas vien tik specialiųjų mokėjimų ugdymą(si), nebeatitinka pagrįstumo kriterijų; akcentuojama bendrųjų mokėjimų svarba. Vienas esminių studijų rezultatų pagrįstumo užtikrinimo veiksnių – aukštųjų mokyklų ir socialinių dalininkų bendradarbiavimas nustatant studijų programų rezultatus. Skirtingi Lietuvos ir užsienio mokslininkai analizuoja atskirus studijų rezultatų integravimo į studijų programas klausimus, kas išryškina studijų rezultatų integravimo į studijų programas metodologijos fragmentiškumą. Tyrimo tikslas – nustatyti studijų programų rezultatų, išreikštų bendraisiais mokėjimais, integravimo į studijų programas suderinamumą su metodologiniais principais ir jų atitiktį darbo rinkos bei demokratinės visuomenės plėtros poreikiams.Siekiant tikslo apibūdinamos aukštojo mokslo raidos tendencijos, lėmusios studijų rezultatais grįstų studijų programų koncepcijos diegimą, atskleista studijų rezultatų integravimo į studijų programas reikšmė tarptautiniu, šalies ir instituciniu lygmenimis, apibrėžta bendraisiais mokėjimais išreikštų studijų rezultatų samprata, pagrįsti studijų rezultatų, išreikštų bendraisiais mokėjimais, integravimo į studijų programų rengimą ir kokybės užtikrinimą principai, etapai, socialinių dalininkų funkcijos integruojant studijų rezultatus į studijų programas, nustatytas socialinių dalininkų patirties panaudojimo pagrįstumas, integruojant studijų rezultatus į Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas bei tarptautiniame kontekste aktualūs Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų rezultatai, išreikšti bendraisiais mokėjimais. Tai atveria galimybes naujiems sistemiškiems tyrimams studijų rezultatų integravimo studijų programas bei studijų rezultatais išreikštų mokėjimų ugdymo(si) srityse.

ENThe research performed on learning outcomes integration into study programmes has been found to be fragmented into separate thematic topics. Therefore, the aim of this research was to identify compatibility of integration of learning outcomes, determinate by generic skills, into study programmes with methodological principles and their match to the needs of labour market and development of democratic society. To achieve the aim the trends of development of higher education that influenced implementation of learning outcomes conception was described, the significance of integration of learning outcomes into study programmes on international, national and institutional levels was revealed, the concept of learning outcomes, determinate by generic skills, was defined, the principles and stages of integration of learning outcomes, determinate by generic skills, into the process of study programmes development and quality assurance as well as the functions of stakeholders when integrating learning outcomes into study programmes were validated, the validity of the use of stakeholders’ experience when integrating learning outcomes into Lithuanian higher education programmes, the learning outcomes of Lithuanian higher education programmes, determinate by generic skills, that are relevant in international context were determinated. It is expected that this will open possibilities for new systematic research and development in the area of integration of learning outcomes into study programmes and generic skills development in outcomes-based study programmes.

ISBN:
9789955126430
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39943
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 9
Export: